การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ SAR VISIT ประจำปี 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม K101  อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 09.30-12.00 น.  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567  

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ SAR Visit ประจำปี 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566  ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น.  รับชมการประชุมย้อนหลัง (Intranet) Click here

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR VISIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565  รูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.  ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน  29 ท่าน Previous Next

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2565

               วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2565 รูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ • เพื่อให้ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/หลักสูตร จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามเกณฑ์ EdPEx และผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN-QA • รับทราบข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศ จุดเด่นและโอกาสพัฒนา มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป    ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน  66 ท่าน Previous Next

การเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR Visit) คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

               ระหว่างวันที่ 14–23 กันยายน 2564  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR VISIT) ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/หลักสูตร ได้มีโอกาสจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ตามเกณฑ์ EdPEx และผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ตามเกณฑ์สกอ. และ AUN-QA พร้อมรับทราบข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจระดับคณะฯ เพื่อนําข้อมูลสารสนเทศ จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป                ทั้งนี้คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจดังกล่าว จะประกอบด้วย คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน (Assessor )ตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ AUN-QA ของทางมหาวิทยาลัย  โดยรูปแบบกิจกรรมเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR VISIT) จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting  ภาพบรรยากาศกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขาวิชา/งาน ปีงบประมาณ 2564 วัน เดือน ปี […]

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ SAR Visit ประจำปีงบประมาณ 2564

         วันที่ 23 สิงหาคม 2564  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ SAR Visit ประจำปีงบประมาณ 2564  รูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.    ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน  28 ท่าน รับชมการประชุมย้อนหลัง / เอกสารประกอบการประชุม (Intranet) Previous Next

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2564

               วันที่ 16 สิงหาคม 2564  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2564  รูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ • เพื่อให้ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/หลักสูตร จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามเกณฑ์ EdPEx และผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN-QA • รับทราบข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศ จุดเด่นและโอกาสพัฒนา มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป    ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน  72 ท่าน รับชมการประชุมย้อนหลัง (Intranet) เอกสารประกอบการประชุม Previous Next

Solverwp- WordPress Theme and Plugin