วันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ห้อง ห้อง P 603

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (ประธาน)  ภาควิชาชีวเคมี

  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ

      

Solverwp- WordPress Theme and Plugin