วันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ห้อง PR 501

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ (ประธาน) หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

  2. อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช ภาควิชาชีววิทยา

                

Solverwp- WordPress Theme and Plugin