การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2560

เอกสารประกอบการประชุม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (2558)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

กำหนดการเยี่ยมภาควิชาและคณะกรรมการ

(อัพเดท 20 มิ.ย. 2560)

Handout การประชุมชี้แจง

โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 0900-1200 ห้อง K102

แผนการดำเนินงาน

กำหนดการ และช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ

MUSC Key Factors

สำหรับใช้เป็นตัวอย่างเพื่อจัดทำโครงร่างองค์กร ระดับภาควิชา ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx

ฐานข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการอบรมเกณฑ์ EdPEx, AUN-QA

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จำแนกตามภาควิชา/งาน ที่ผ่านการอบรมเกณฑ์

หรือการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx หรือ AUN-QA

Template รายงานประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2559 (MS Word)

ดาวน์โหลดเพื่อใช้จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR)

คู่มือคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2560 (ปรับปรุง ก.ย. 2560)

คู่มือคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2560

(Intranet, PDF)

สไลด์ประกอบการประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ
ตัวอย่างรายงานผลการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร ปี 2559
 

แบบฟอร์มบันทึกข้อเสนอแนะกิจกรรม AAR เยี่ยมภาควิชา/หลักสูตร ปีงบประมาณ 2560

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

https://goo.gl/forms/zurzpFuYG6Z10GeB3

แบบฟอร์มรายงานผลการเยี่ยมสำรวจหลักสูตร ภายในส่วนงาน

ตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อส่งกองพัฒนาคุณภาพ

หมายเหตุ: คณะฯ ส่งรายงานผลการเยี่ยมหลักสูตร (ส่วนที่ 4.3) ให้กองพัฒนาคุณภาพ (ดาวน์โหลด MUAU_06.docx)

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin