กำหนดการและกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร ปี 2560

กำหนดการและกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร ปี 2560

ภาควิชา/งาน/หน่วย วัน/เวลาที่เยี่ยม รายชื่อคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจฯ ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ (5447) วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  อมรสมานกุล คณิตศาสตร์
เวลา 08.30 – 12.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน ชีววิทยา
ห้อง B 107 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  ภิญโญชีพ หนภ.เคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภีนันท์  อัญเชิญ เภสัชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  ไตรเพิ่ม พฤกษศาสตร์
อาจารย์ ดร.พรทิพย์  ชัยชมภู พยาธิชีววิทยา
คณิตศาสตร์
(5342)
วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค.60 อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน ชีววิทยา
เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ กัลลยานี  ดวงฉวี พยาธิชีววิทยา
ห้อง M 205 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  แสวงผล พฤกษศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี  วงษ์แสงจันทร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
อาจารย์ ดร.ชาติชาย  แจ้งเสน จุลชีววิทยา
เคมี (5113) วันอังคารที่ 27 มิ.ย.60 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา ชีวเคมี
เวลา 08.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา  อัมพันธ์จันทร์ หนภ.พฤกษศาสตร์
ห้อง C 118 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร  บุญยฤทธิ์ หนภ.ฟิสิกส์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุธ  สิบหมู่ เภสัชวิทยา
อาจารย์ ดร.นิวัฒน์  กังวานรังสรรค์ พยาธิชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์  สำราญวินิช ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
(5673)
วันพุธที่ 5 ก.ค.60 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา ชีวเคมี
เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพงษ์  ฐิตะมาดี หนภ.เทคโนโลยีชีวภาพ
ห้อง PR 611 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย  อมรศักดิ์ชัย เคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามนิจ  ชื่นบุญงาม พฤกษศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ภู่มาลา มอราเลส เภสัชวิทยา
ชีวเคมี (5601) วันอังคารที่ 27 มิ.ย.60 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ทิพย์  เทียนสุวรรณ คณิตศาสตร์
เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ  ปิ่นทอง หนภ.เภสัชวิทยา
ห้อง PR 301 รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ญา  สุนินทบูรณ์ เคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร  มีมล กายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ ฟิสิกส์
ชีววิทยา (5251) วันอังคารที่ 4 ก.ค.60 ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย  ปานบ้านเกร็ด เทคโนโลยีชีวภาพ
เวลา 08.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หนภ.กายวิภาคศาสตร์
ห้อง N 416 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล เคมี
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ (5312) วันอังคารที่ 4 ก.ค.60 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวัลย์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ เคมี
เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรันดร  ยูวะนิยม หนภ.ชีวเคมี
ห้อง  BT 205 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ชัยธีระยานนท์ กายวิภาคศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  อหันทริก ชีววิทยา
อาจารย์ ดร.อัญชีรา  วิบูลย์จันทร์ พฤกษศาสตร์
พฤกษศาสตร์ (5232) วันศุกร์ที่ 7 ก.ค.60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา  คุ้มเกตุ ชีววิทยา
เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศรี  ดับส์ หนภ.จุลชีววิทยา
ห้อง N 209 รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์  อสุวพงษ์พัฒนา กายวิภาคศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ไชยร้องเดื่อ สรีรวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  มณีสว่าง คณิตศาสตร์
พยาธิชีววิทยา (5550) วันอังคารที่ 4 ก.ค.60 รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์  บุญเฉิด เทคโนโลยีชีวภาพ
เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ฟิสิกส์
ห้อง PR 101 รองศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มพันธุ์  ธรรมสโรช กายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  ณัฐวุฒิ ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.พนิดา  คงสวัสดิ์วรกุล พฤกษศาสตร์
ฟิสิกส์ (5770) วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.60 รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร  แสงศิริสุวรรณ หนภ.สรีรวิทยา
เวลา 08.30 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล ชีวเคมี
ห้อง P 603 ศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ลัดดา  ศักดาภิพาณิชย์ เคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก  บุญวงษ์ คณิตศาสตร์
อาจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา
เภสัชวิทยา (5641) วันพฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย.60 ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล สรีรวิทยา
เวลา 08.30 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หนภ.พยาธิชีววิทยา
ห้อง PR 501 ศาสตราจารย์ ดร.ศุขธิดา  อุบล จุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี  สิริสิงห เคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีษ์  พิชกรรม พฤกษศาสตร์
อาจารย์ ดร.นิสา  ปฏิการมณฑล เทคโนโลยีชีวภาพ
สรีรวิทยา (5611) วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค.60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  แดงติ๊บ ฟิสิกส์
เวลา 08.30 – 12.00 น. อาจารย์ ดร.ศิรวิทย์  สิตปรีชา หนภ.ชีววิทยา
ห้อง PR 408 รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล  รงค์นพรัตน์ ชีวเคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล พยาธิชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วิวิธนาภรณ์ เภสัชวิทยา
งานพันธกิจพิเศษ
(หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ โท-เอก (5471)
วันจันทร์ที่ 3 ก.ค.60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  ไวยครุฑธา จุลชีววิทยา
เวลา 08.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรรณ  วงศ์ประเสริฐ กายวิภาคศาสตร์
ห้อง B 400 อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ ศาลายา
อาจารย์ ดร.พหล  โกสิยะจินดา ชีววิทยา
งานแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา (5212)
(หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์,หลักสูตรพิษวิทยา,
หลักสูตรเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล)
วันจันทร์ที่ 3 ก.ค.60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  ไวยครุฑธา จุลชีววิทยา
เวลา 08.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรรณ  วงศ์ประเสริฐ กายวิภาคศาสตร์
ห้อง B 400 อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ ศาลายา
อาจารย์ ดร.พหล  โกสิยะจินดา ชีววิทยา
งานศาลายา (SIM)
(หลักสูตรวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน,หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
วันจันทร์ที่ 3 ก.ค.60 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธนะวันต์ เคมี
เวลา 13.00 – 16.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นรัตถพล  เจริญพันธุ์ สรีรวิทยา
อาคารวิทยาศาสตร์ 2 อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ชีววิทยา
ห้อง 220

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin