วันอังคารที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 11.00-12.00 น.  ห้อง K 136

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก บุญวงษ์ (ประธาน) ภาควิชาคณิตศาสตร์

  2. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส ภาควิชาเภสัชวิทยา

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวี เนียมศิริ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin