ผู้ผ่านการอบรม EdPEx Criteria Training จัดโดย กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/งานที่สังกัด
2560
EdPEx Criteria Training ครั้งที่ 2
รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
คณบดี
(ดำรงตำแหน่ง ปี 2558-2562)
เทคโนโลยีชีวภาพ
2560
EdPEx Criteria Training ครั้งที่ 2
ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา (ดำรงตำแหน่ง ปี 2558-2562)
สรีรวิทยา
2560
EdPEx Criteria Training ครั้งที่ 2
ผศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
(ดำรงตำแหน่ง ปี 2558-2562)
พฤกษศาสตร์
2560
EdPEx Criteria Training ครั้งที่ 2
รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง
 
เภสัชวิทยา
2560
EdPEx Criteria Training ครั้งที่ 2
รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์
 
สรีรวิทยา
 
2561
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 9
รศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
 
เภสัชวิทยา
2561
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 9
ผศ.ดร.พิมทิพย์ สังวรินทะ
 
เภสัชวิทยา
2561
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 9
อ.ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์
 
พยาธิชีววิทยา
2561
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 9
รศ.ดร.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
 
พยาธิชีววิทยา
2561
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 10
นางสาวลีลศร พ่วงศรี
หัวหน้างาน
งานนโยบายฯ
2561
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 10
นางสาววันวิสา เจริญยศ
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
งานนโยบายฯ
 
2562
EdPEx Criteria Training
นางสาวนภสร ชาบาง
 
ชีวนวัตกรรมฯ
2562
EdPEx Criteria Training
นางสาวอมรา เมืองงาม
 
สรีรวิทยา
2562
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 12
อ.ดร.นิสา ปฏิการมณฑล
 
เทคโนโลยีชีวภาพ
2562
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 12
อ.ดร.พรรษกร ตันรัตนะ
 
เภสัชวิทยา
2562
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 12
อ.ดร.สมพงษ์ นาคพินิจ
 
พยาธิชีววิทยา
2562
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 12
อ.ดร.คณิต ภู่ไข่
 
สรีรวิทยา
2562
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 12
อ.ดร.ณัฐพล ภาณุพินธุ
 
สรีรวิทยา
2562
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 13
นางสาวณัฏฐินี สุริยวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานคลังและพัสดุ
2562
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 13
นางสาวสิรารมย์ พรไกรเนตร
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
งานนโยบายฯ
2562
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 13
รศ.ดร.จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ
หัวหน้าภาควิชา/ ประธานหลักสูตร ป.ตรี เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
2562
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 13
รศ.ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
 
เทคโนโลยีชีวภาพ
 
2563
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 14
ผศ.ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
 
พฤกษศาสตร์
2563
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 15
นายครรชิต บุญเรือง
 
งานสารสนเทศฯ
2563
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 15
นางสาวแพรวรุ่ง ซังยัง
 
พยาธิชีววิทยา
2563
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 15
นางสาวอรชุนิภา แก้วไซขำ
 
ชีวเคมี
2563
EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 15
นางสาวกฤษดาพรรณ ตากกระโทก
 
ชีวเคมี

Solverwp- WordPress Theme and Plugin