การอบรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปี 2563 การดำเนินงานการจัดทำผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ความเข้าใจผิด 10 ประการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนการเข้า Google drive
ที่งานนโยบายฯ share ให้กับ
ภาควิชาและงาน
ขั้นตอนการดูประวัติแก้ไขงานบน
Google drive
LOGO
MUSC quality team.png MUSC social engagement.png MUSC volunteer.png
POSTER
อบรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปี 2563 ครั้งที่ 1- 2 อบรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปี 2563 ครั้งที่ 1- 2 อบรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปี 2563 ครั้งที่ 6-11
การบรรยายแนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท วิถีใหม่แห่งการดูแลชาวต่างชาติ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SCPA: The best practice of MUSC work process 2020 ประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัย”
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA v.2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA v.2
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมบรรยายพิเศษและ Workshop หัวข้อ Design thinking & Service design กับการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กร อบรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปี 2564 

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin