การนำทฤษฎี Bloom’s มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของเบนจามิน บลูม (Bloom, et al. 1956) เป็นนักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่าการประสบความสำเร็จและมี ประสิทธิภาพนั้น จะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน และได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัย ทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้  และแบ่งพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสติปัญญา (Cognitive Domain) ออกเป็น 6 ระดับตามความซับซ้อน ได้แก่

  1. การจดจำ (Remembering)  การใช้ความจำเพื่อสร้างหรือค้นหานิยาม ข้อเท็จจริง หรือทบทวนข้อมูลที่เรียนมาก่อนหน้า ซึ่งการที่ผู้เรียนจะสามารถตอบได้ว่าสิ่งที่เรียนคือสิ่งใด มาจากไหน นั้นเกิดจากการจดจำ

  2. การทำความเข้าใจ (Understanding) สร้างเข้าใจความสัมพันธ์ ความหมายของสิ่งที่ได้เรียน จากองค์ความรู้หลากหลายรูปแบบ อาจเป็นข้อความ ภาพ หรือกิจกรรม เช่น การสื่อสาร การแปลความ การยกตัวอย่าง การจำแนก การสรุป  สู่การนำเสนอหรือสามารถอธิบายตามความเข้าใจของตัวเองได้

  3. การประยุกต์ใช้ (Applying) ผู้เรียนสามารถใช้เนื้อหา ความรู้ที่เรียนมาโดยผ่านการประมวลผลเพื่อนำไปปฏิบัติ และใช้ในการแก้ปัญหาได้ เช่น  รูปแบบการนำเสนอผลงาน 

  4. การวิเคราะห์ (Analyzing)    ความสามารถในการแยกแยะข้อมูล ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาคิดอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งหาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเเละเหตุผลได้

  5. การประเมิน (Evaluating)  การที่ผู้เรียนสามารถตั้งเกณฑ์ตัดสิน เปรียบเทียบคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการเรียนรู้ได้  สามารถตัดสินใจตรวจสอบ
    และไตร่ตรองคุณค่าของข้อมูลได้

  6. การสร้างสรรค์ (Creating)   เรียบเรียงให้เกิดรูปแบบหรือโครงสร้างใหม่ผ่านการสร้าง วางแผน และการผลิต  เป็นการนำเอาความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมโยง และจัดระบบใหม่ให้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564

Solverwp- WordPress Theme and Plugin