รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นางสาวรุ่งระวี แทนวันชัย หัวหน้างานวิจัย รุ่น 1/2561
2. นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศฯ รุ่น 1/2561
3. นางสาวลีลศร พ่วงศรี หัวหน้างานนโยบาย รุ่น 1/2561
4. นางสาวมลฤดี ธรรมรงค์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ รุ่น 1/2561
5. นางสาวปพิชญา สุขสะอาด หัวหน้างานตรวจสอบภายใน รุ่น 1/2561
6. นางสาววลัยพันธ์ ฉลาดอักษรสิทธิ์ หัวหน้างานพันธกิจพิเศษ รุ่น 1/2561
7. นางสาวนันทินี กลิ่นจันทร์ หัวหน้างานแผนฯ รุ่น 1/2561
8. ดร. ณัฐพล อ่อนปาน รองฯ พัฒนาคุณภาพฯ รุ่น 1/2561
9. นางสาววันวิสา เจริญยศ นักวิชาการคุณภาพ รุ่น 1/2561
10. นางสมสุข นาคะพัฒนกุล หัวหน้างานพัฒนาระบบ รุ่น 2/2561
11. นางสาวน้องนุข ประสมคำ หัวหน้างานความร่วมมือฯ รุ่น 3/2561

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin