รายชื่อ

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด
1 อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง/ภาควิชาชีววิทยา
2 รศ.ดร.มนต์ทิพย์  เทียนสุวรรณ ภาควิชาคณิตศาสตร์
3 รศ.ดร.สมบัติ  ธนะวันต์ ภาควิชาเคมี
4 รศ.ดร.ชุลีวัลย์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ ภาควิชาเคมี
5 ศ.ดร.วัฒนาลัย  ปานบ้านเกร็ด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6 รศ.ดร.ชื่นจิตต์  บุญเฉิด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
7 รศ.ดร.จรัญญา  ณรงคะชวนะ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
8 รศ.ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin