การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 (ระดับสูง/สูงมาก ส่งมหาวิทยาลัย)

ลำดับที่ เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน โอกาส ผลกระทบ ระดับ ความเสี่ยง
1
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมีจำนวนลดลง (ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
กลยุทธ์
3
4
สูงมาก
2
วิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่สอบแบบออนไลน์ ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้
การดำเนินงาน
3
3
สูง
3
ขาดสภาพคล่องทางการเงินระยะยาว
ด้านการเงิน
1
4
สูง
4
ความเสี่ยงที่ตรวจพบว่ามีประเด็นการทุจริต ทำผิดกฎหมาย การรับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดขึ้นในคณะฯ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
1
5
สูงมาก
ด้านโรคระบาดและผลกระทบทางธรรมชาติ
ความถี่
1. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19
17
2. อุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อม เช่น กิ่งไม้หัก
1
3. ฝุ่นละออง PM2.5
1
4. ความเสี่ยงที่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถมาเรียนและปฏิบัติงานได้ตามปกติ เนื่องจากอุทกภัยและที่พักอาศัย อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม
1
ด้านนักศึกษา / อาจารย์
 
1. จำนวนนักศึกษาลดลง
6
2. ระยะเวลาการจบการศึกษาไม่ตรงเวลาที่กำหนด
3
3. การเจ็บป่วยด้านสุขภาพจิตของนักศึกษา/ การเจ็บป่วยฉุกเฉินของนักศึกษาในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
3
4. ความเสี่ยงที่อาจมีการส่งเกรดล่าช้ากว่ากำหนด การแก้ไขผลการศึกษา
2
5. ความเสี่ยงที่นักศึกษาจะไม่ได้ทำตามขั้นตอนการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยระบุไว้
1
6. ความเสี่ยงที่ นักศึกษามีผลงานตีพิมพ์ (publication) ช้ากว่าระยะเวลา 5 ปีหลังจากเข้าศึกษาในหลักสูตร
1
7. ความเสี่ยงจากการฟ้องร้องจากนักศึกษาเรื่องการประเมินจากการสอนออนไลน์
1
8. ความเสี่ยงที่ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่เพียงพอ
1
9. การทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
1
ด้านห้องปฏิบัติการ
 
1. ความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานด้านชีวภาพ การใช้สารเคมี รวมถึงการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ทางชีวเคมี และการเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ
3
2. ความเสี่ยงที่ภาควิชาจะพบการรั่วไหลของเชื้อจุลินทรีย์, สารเคมีรั่วไหล
2
3. ครุภัณฑ์วิจัยไม่เพียงพอ/เสื่อมสภาพ
2
4. ห้องปฏิบัติการอาคาร AN2 ในการเตรียมร่าง และดองอาจารย์ใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
1
ด้านวิจัย/ ทุนวิจัย
 
1. ความเสี่ยงที่จำนวนผลงานตีพิมพ์อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1
2. การได้รับทุนจากภาครัฐ เอกชนในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง
1
ด้าน IT
 
1. ระบบคอมพิวเตอร์หยุดชะงัก/ ล่มกระทบต่อการให้บริการ
2
2. ระบบสื่อสารขั้นพื้นฐานโทรศัพท์ IP Phone หยุดชะงัก /ล่มกระทบต่อการให้บริการ
1
3. การเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาตบนเครื่องแม่ข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
1
4. ความเสี่ยงที่บุคลากรปรับตัวตาม Disruptive Technology ไม่ทัน
1
ด้านอื่น ๆ
 
1. น้ำรั่วชั้น 2-3 อาคารตึก N ส่งผลกระทบต่อ ผนังอาคาร เพดานห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์/ปัญหาน้ำรั่วไหลทำให้เกิดผลกระทบทางกายภาพ
2
2. ความเสี่ยงที่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาเรียน และปฏิบัติงานได้ตามปกติจากสถานการณ์ทางการเมือง (การเดินขบวนประท้วง)
1
3. การขาดประสิทธิผล และความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
1
4. หน่วยงานภายนอกตรวจพบประเด็นการทุจริตหรือผิดกฎหมาย
1
5. การดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้กลยุทธ์ไม่ได้ตามเป้าหมายและตรงตามกรอบเวลาที่กำหนด
1
6. ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนที่ส่งผลกระทบด้านลบกับภาพลักษณ์คณะฯ
1
7. ชาวต่างชาติมีโรคติดต่อร้ายแรงและไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้
1
8. ด้านการประสานงานการให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์: การดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2561″
1

แบบฟอร์มการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) (intranet)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564

Solverwp- WordPress Theme and Plugin