กรุณาดาวน์โหลดเอกสารผ่าน Firefox เพื่อการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์                      เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง, เอกสารหมายเลข 4

ภาควิชาคณิตศาสตร์                               เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง,  เอกสารหมายเลข 4

ภาควิชาเคมี                                                เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง

ภาควิชาจุลชีววิทยา                                เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง, เอกสารหมายเลข 4

ภาควิชาชีวเคมี                                          เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง, เอกสารหมายเลข 4

ภาควิชาชีววิทยา                                      เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                 เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา                          เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง

ภาควิชาพฤกษศาสตร์                            เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง, เอกสารหมายเลข 4

ภาควิชาฟิสิกส์                                          เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง

ภาควิชาเภสัชวิทยา                                เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง

ภาควิชาสรีรวิทยา                                    เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง

กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ         เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง, เอกสารหมายเลข 4

กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ                                             เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง                    เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง 

สำนักงานคณบดี

งานการศึกษา                                                  เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง  เอกสารหมายเลข 4

งานคลังและพัสดุ                                           เอกสารการรายงานผลความเสี่ยงเอกสารหมายเลข 4

งานความร่วมมือระหว่างประเทศ             เอกสารการรายงานผลความเสี่ยงเอกสารหมายเลข 4

งานตรวจสอบภายใน                                    เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง,  เอกสารหมายเลข 4เอกสารหมายเลข 4ส่งมหาวิทยาลัย

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ             เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง

งานบริหารและธุรการ                                   เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี             เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง

งานพันธกิจพิเศษ                                          อกสารการรายงานผลความเสี่ยง

งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา      เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง,  เอกสารหมายเลข 4

งานวิจัย                                                             เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง, เอกสารหมายเลข 4

งานศาลายา                                                    เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง, เอกสารหมายเลข 4

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข          เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง

งานสื่อสารองค์กร                                         เอกสารการรายงานผลความเสี่ยง เอกสารหมายเลข 4    

Solverwp- WordPress Theme and Plugin