วันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 2563 เวลา 14.00-15.00 น.  ห้อง B 107

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง (ประธาน) หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

  2. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ ภาควิชาสรีรวิทยา

            

Solverwp- WordPress Theme and Plugin