วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ห้อง BT 205

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ประธาน)  ภาควิชาชีววิทยา

  2. อาจารย์ ดร.ณัฐพล ภาณุพินธุ  ภาควิชาสรีรวิทยา

Solverwp- WordPress Theme and Plugin