การดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (MUKPI)

               

                      มหาวิทยาลัยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) โดยนำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566  มาเป็นกรอบการดำเนินงาน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ และมีการติดตามผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 ของข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยการรายงานผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (MUKPI) เป็น ซึ่งมีการกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัดไว้ และรายงานผลฯ จำนวน 4 ไตรมาส ภายใน 20 วันหลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

 

เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (MUKPI) มีดังนี้

  1. การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

  2. เอกสารประกอบตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

 

เกณฑ์ผลการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

   หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90 

  หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 – 89

   หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (MUKPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ส่วนงานทำ PA
กับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ 1 Global Research and Innovation
12
11
ยุทธศาสตร์ 2 Academic and Entrepreneurial Education
14
14
ยุทธศาสตร์ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services
7
6
ยุทธศาสตร์ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization
19
10
รวม
52
41

* ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (MUKPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ส่วนงานทำ PA
กับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ 1 Global Research and Innovation
12
11
ยุทธศาสตร์ 2 Academic and Entrepreneurial Education
14
13
ยุทธศาสตร์ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services
7
6
ยุทธศาสตร์ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization
18
9
รวม
51
39

ขั้นตอนการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

 1.การกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

กำหนดการ
การดำเนินงาน
29 มิถุนายน 2563
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งรายละเอียดเพื่อจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA)
21-29 กรกฎาคม 2563
งาน ตั้งค่าเป้าหมายส่วนงาน ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
6 สิงหาคม 2563
ผู้บริหาร ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาค่าเป้าหมายของส่วนงาน
10 สิงหาคม 2563
ส่งข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) เฉพาะส่วนที่ 2 (MUKPI) ครั้งที่ 1
31 สิงหาคม 2563
กองแผนงาน ให้พิจารณาปรับแก้ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1-14 กันยายน 2563
ผู้บริหารทบทวนค่าเป้าหมาย ครั้งที่ 2
15 กันยายน 2563
ส่งข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ฉบับสมบูรณ์

2.การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด (MUKPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

              กองแผนงาน กำหนดให้ส่วนงานรายงานผล 4 ไตรมาส ภายใน 20 วันหลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลางตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รหัสมาตรฐาน 2200 ข้อ 2 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ตรวจสอบ และวิธีการที่ (หน่วยรับตรวจ) จะนำมาใช้ควบคุมผลการดำเนินงานของกิจกรรมนั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยกำหนดให้การรายงานผลการดำเนินงานตาม            ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ที่จะรายงานมายังมหาวิทยาลัย ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของส่วนงาน (หนังสือที่ อว 78/ว64 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

งานนโยบายจึงมีการกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด (MUKPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

รายงานผล
งานที่รับผิดชอบข้อมูล
ส่งข้อมูลภายใน
นำเข้าที่ประชุมบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์
นำเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
ส่งมหาวิทยาลัย
ภายใน
ไตรมาส 1
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ไตรมาส 2
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
ไตรมาส 3
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
ไตรมาส 4
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล)

การประเมินผลการดำเนินงานตาม PA นับเฉพาะที่มีการกำหนดค่าเป้าหมาย จำนวน 38 ตัวชี้วัด ดังนี้

       ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90 จำนวน 28 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 74)

       ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 – 89  จำนวน 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 8)  

       ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70  จำนวน 7 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 18)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล)

      ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90 จำนวน 33 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 65)

      ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 – 89  จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 2)

      ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70  จำนวน 17 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 33)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
ลีลศร พ่วงศรี โทร. 0-2201-5037
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035

Solverwp- WordPress Theme and Plugin