ผู้ผ่านการอบรม TQA Criteria จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 
ปี
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/งานที่สังกัด
2554
รศ.ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
เคมี
2554
รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
กายวิภาคศาสตร์
2554
รศ.ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
2554
อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
คณะกรรมการประจำคณะฯ
ชีววิทยา
2554
รศ.ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์
คณะกรรมการประจำคณะฯ
พยาธิชีววิทยา
2554
นางสาวลีลศร พ่วงศรี
หัวหน้างาน
งานนโยบายฯ

2555
รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กายวิภาคศาสตร์
2555
นางสาวลีลศร พ่วงศรี
หัวหน้างาน
งานนโยบายฯ
2555
นายคำรณ โชธนะโชติ
หัวหน้างาน
งานบริหารฯ
2555
อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
อาจารย์
ชีววิทยา

2557
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
ชีวเคมี
2557
อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
ชีววิทยา
2557
ผศ.ดร.สมคิด อรมสมานกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
2557
ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
ชีววิทยา
2557
นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านระบบดิจิทัล
งานสารสนเทศฯ
2557
นายณัฐพล แนวจำปา
หัวหน้างาน
งานการศึกษา
2557
นางสาวธนิศรา จุฬาทรัพยกุล
หัวหน้างาน
งานคลังและพัสดุ
2557
นางสาวสุรกาญจน ยุวถาวร
นักทรัพยากรบุคคล
งานบริหารฯ
2557
นางสมสุข นาคะพัฒนกุล
หัวหน้างาน
งานพัฒนาระบบฯ
2557
นางสาวรุ่งระวี แทนวันชัย
หัวหน้างาน
งานวิจัย

2558
รศ.ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ
หัวหน้าภาควิชา
พยาธิชีววิทยา
2558
นายพีรพนธ์ ทิพย์โอสถ
หัวหน้างาน
งานแพทยศาสตร์ฯ
2558
นางชิตหทัย ภัทรธิยานนท์
หัวหน้างาน
งานศาลายา
2558
นางศศิมา มามีใหญ่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เคมี
2558
นางสาววันวิสา เจริญยศ
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
งานนโยบายฯ

2559
ผศ.ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
รองคณบดี
เทคโนโลยีชีวภาพ
2559
อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีววิทยา
2559
รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา
ชีวนวัตกรรมฯ
2559
ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ฟิสิกส์
2559
อ.ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
เทคโนโลยีชีวภาพ
2559
รศ.ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
หัวหน้าภาควิชา
สรีรวิทยา
2559
ผศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
2559
รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์วัฒนา
หัวหน้าภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์
2559
นายคำรณ โชธนะโชติ
หัวหน้างาน
งานบริหารฯ
2559
รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง
รองหัวหน้าภาควิชา
เภสัชวิทยา
2559
รศ.ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ
อาจารย์
เทคโนโลยีชีวภาพ

2560
ผศ.ดร.สมคิด อรมสมานกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
2560
รศ.ดร.ปราณี ภิญโญชีพ
หัวหน้าภาควิชา
เคมี
2560
รศ.ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
หัวหน้าภาควิชา
พฤกษศาสตร์
2560
อาจารย์ศิรวิทย์ สิตปรีชา
หัวหน้าภาควิชา
ชีววิทยา
2560
นางสาวมลฤดี ธรรมรงค์
หัวหน้างาน
งานคลังและพัสดุ
2560
นางสาวปพิชญา สุขสะอาด
หัวหน้างาน
งานตรวจสอบภายใน
2560
นางสาวน้องนุช ประสมคำ
หัวหน้างาน
งานความร่วมมือฯ
2560
นางสาวฐานิตา ลิ่มวงศ์
รักษาการหัวหน้างาน
งานแพทยศาสตร์ฯ
2560
นางสาวนันทินี กลิ่นจันทร์
หัวหน้างาน
งานพันธกิจพิเศษ
2560
นางสาววลัยพันธ์ ฉลาดอักษรสิทธิ์
 
ชีวนวัตกรรมฯ
2560
อ.ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
คณะกรรมการสภาอาจารย์ ฯ
ชีววิทยา
2560
นางวัชรี ใจซื่อกุล
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
งานนโยบายฯ

2561
อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีววิทยา
2561
ผศ.ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา
ฟิสิกส์
2561
ผศ.ดร.กรกนก บุญวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
คณิตศาสตร์
2561
นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านระบบดิจิทัล
งานสารสนเทศฯ
2561
นางสาวรุ่งระวี แทนวันชัย
หัวหน้างาน
งานวิจัย
2561
นางสาวลีลศร พ่วงศรี
หัวหน้างาน
งานนโยบายฯ
2561
นางสมสุข นาคะพัฒนกุล
หัวหน้างาน
งานพัฒนาระบบฯ
2561
รศ.ดร.จิรันดร ยูวะนิยม
หัวหน้าภาควิชา
ชีวเคมี
2561
นายสมวิทย์ อาชาคุณากร
หัวหน้างาน
งานแพทยศาสตร์ฯ
2561
นางปนิดา พยุหกฤษ
หัวหน้างาน
งานสื่อสารองค์กร
2561
นางสาววันวิสา เจริญยศ
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
งานนโยบายฯ

2562
ผศ.ดร.ผดุงศรี ดับส์
หัวหน้าภาควิชา
จุลชีววิทยา

2563
รศ.ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์
รองคณบดี
ฟิสิกส์
2563
รศ.ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ชีวเคมี
2563
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์
งานสารสนเทศฯ
2563
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
ชีวเคมี
2563
อ.ดร.มีโชค ชูดวง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
คณิตศาสตร์
2563
ผศ.ดร.วรรณนิกา แสวงทอง
หัวหน้าภาควิชา
คณิตศาสตร์
 

ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม MU EdPEx Criteria จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2559 - ปัจจุบัน

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
สังกัด
หมายเหตุ
1
รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
คณบดี
MU EdPEx Criteria Training 2 (2559)
2
ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
รองฯแพทยศาสตร์ฯ
MU EdPEx Criteria Training 2 (2559)
3
ผศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
รองฯคลังฯ
MU EdPEx Criteria Training 2 (2559)
4
รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง
ภาควิชาเภสัชวิทยา
MU EdPEx Criteria Training 2 (2559)
5
รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
MU EdPEx Criteria Training 2 (2559)
6
นางสาววันวิสา เจริญยศ
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
MU EdPEx Criteria Training 1 (2559)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin