TQA Criteria Training

TQA Criteria Training

บุคคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TQA Criteria ที่ดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirement) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหา และนำมาประยุกต์ใช้กับการใช้เกณฑ์คุณภาพทางการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx ของ สกอ. ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริการและพัฒนาองค์กร

กำหนดการอบรม (อ้างอิงรอบการอบรม 21-23 กุมภาพันธ์ 2561)

วันที่ 1

 • 0900 ความเป็นมาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและตนเอง ระดับพัฒนาการขององค์กร
 • 1045 ค่านิยมหลักและเจตจำนกของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ TQA Framework
 • 1300 โครงร่างองค์กร
 • 1445 รูปแบบหัวข้อของเกณฑ์และมิติการให้คะแนน
 • 1530 หมวด 7 ผลลัพธ์

วันที่ 2

 • 0900 หมวด 3 ลูกค้า
 • 1045 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 3 (หัวข้อ 7.1ก และ 7.2)
 • 1300 หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 7.4ข และ 7.5ก
 • 1445 หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

วันที่ 3

 • 0900 หมวด 6 การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 7.1ข และ 7.1ค
 • 1045 หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 7.3
 • 1300 หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 7.4
 • 1445 การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร สรุป และถามตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องเกณฑ์คุณภาพ เช่นรางวัลคุณภาพแห่งชาติเลย
 2. ผู้ที่ต้องการอัพเดทสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเกณฑ์เวอร์ชันก่อน
 3. ผู้ที่ต้องเรียนเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับสมัครเรียนโครงการอื่น ๆ ต่อไป

ข้อแนะนำอื่น ๆ

 • สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว ควรนำ SAR ที่พัฒนาภายใต้เกณฑ์ TQA/EdPEx ไปเพื่อหาโอกาสพัฒนา (แทนที่จะเปิดเล่มเกณฑ์ หรือเอกสารประกอบการบรรยาย ก็เปิดเล่ม SAR ในหมวดที่วิทยากรกำลังสอนอยู่ประกอบการเรียนแทน)

เอกสารประกอบการอบรม

 • ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561
 • เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร TQA Criteria (PowerPoint Handout 2 slides/page) 336 Slides
 • หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2561-2562
 • เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร Capability Development Program 2018
 • เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร Idea Generation & Value Creation Program รุ่น 2 เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า
 • เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร Executive Strategic Management Program รุ่น 2
 • เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan
 • เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร Learning From Good Practices เยี่ยมชม แลกเปลี่ยน เรียนรู้องค์กร Site Visit: Digital Transformation ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

รางวัล/ของแจก

 • สมุดบันทึก Thailand Quality Award ขนาด A5 1 เล่มสำหรับผู้ที่กดไลค์ Facebook TQALive

วิทยากร

ครั้งที่ วิทยากร 1 วิทยากร 2
1. รศ.ดร.นพ.จิรุฒม์ ศรีรัตนบัลล์ คุณวลีพร ธนาธิคม
2. คุณเชษฐพงศ์ สินธารา คุณณัฐพชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin