พื้นฐาน EdPEx สำหรับผู้บริหารใหม่

พื้นฐาน EdPEx สำหรับผู้บริหารใหม่

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐาน EdPEx สำหรับผู้บริหารใหม่” ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 13:00 – 16:00 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู้เข้าร่วมอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์
1
อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ
2
ผศ.ดร.กรกนก บุญวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
3
ผศ.ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา*
4
รศ.ดร.ชนม์ทิตา รัตนกุล
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
5
รศ.ดร.ชาคริต สิริสิงห
รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
หมายเหตุ ผศ.ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา ติดภาระกิจ ไม่ได้เข้าร่วมอบรม
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin