คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งการอบรมด้านพัฒนาคุณภาพ
1.รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีEDP#14, MU EdPEx Criteria 2/2016, EdPEx Active+, SIBA 2018
2.รศ.ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒนรองคณบดีTQA Criteria
3.ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุลรองคณบดีฝ่ายบริหารTQA Criteria
4.ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูลรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษาMU EdPEx Criteria 2/2016, EdPEx Active+
5.ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์รองคณบดีฝ่ายวิจัยTQA Criteria, EDP#15, MU EdPEx Assessor Trainee 2018
6.รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายาTQA Criteria
7.ผศ.ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายาปฏิบัติหน้าที่ 24 มกราคม 2561 กรรมการเยี่ยมภาควิชา, MU EdPEx (New)
8.อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปานรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพASEAN AUN-QA Tier 2 (Sep. 2018), TQA Application Writing (2018), TQA Criteria 2018 (#2), ASEAN AUN-QA Tier 1 (Jan. 2018), Tier 2 (Sep. 2018), MU EdPEx, MU AUN-QA, CUPT AUN-QA #1, EDP#15, TQA Criteria, EdPEx Active+
9.อ.ดร.ระพี บุญเปลื้องรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม 2560 ถึงปัจจุบัน รักษาการรองฯการศึกษา 1 ม.ค. 2561-30 เม.ย. 61, MU EdPEx (New)
10.ผศ.ดร.กรกนก บุญวงศ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาปฏิบัติงาน 8 มกราคม 2561 – ปัจจุบัน (MU AUN-QA Assessor รุ่น 4), MU EdPEx (New)
11.อ.ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุขผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรTQA Criteria,  MU EdPEx Assessor รุ่น 5
12.ผศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาสรองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ MU EdPEx Assessor รุ่น 5, EdPEx Active+
13.นายคำรณ โชธนะโชติผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารTQA Criteria, TQA Assessor Trainee
14.ดร. นพ.พรรษกร ตันรัตนะ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาMU EdPEx Criteria (รุ่น?) ปฏิบัติงาน วันที่ 17 เม.ย. 2562
 ศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุลอดีตรองคณบดีฝ่ายการศึกษาปฏิบัติงาน 1 พ.ย. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2560
 รศ.ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณอดีตรองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ(เกษียณ)
 รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูลอดีตรองคณบดีฝ่ายบริการศึกษา ศาลายาปฏิบัติงาน 1 พ.ย. 2558 ถึง … TQA Criteria
 รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุขอดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาปฏิบัติงาน 1 พ.ย. 2558 ถึง 31 ก.ค. 2560

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin