การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2561

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
เยี่ยมภาค/หลักสูตร ปีงบประมาณ 2560
มีนาคม 2561 ขออนุมัติหลักการโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2561

 อัพเดท 1 พ.ค. 2561
31 มีนาคม 2561 ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2561 และแต่งตั้งกรรมการ

30 เมษายน 2561 การจัดทำรูปแบบรายงานประเมินตนเองและแนวทางการประเมิน ขึ้นเว็บไซต์งานนโยบายฯ (อินทราเน็ต)

 ให้ข้อเสนอแนะ (Google Form)

MUSC SIPOC Process vs AUN-QA Cat. 6-9

Library Support

AUN-QA Category 9

หาข้อมูลคู่เทียบจาก CHE-QA (New)

1 พฤษภาคม 2561 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560  K102 เวลา 09:00-12:00
30 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2561

K102 เวลา 0900-1200

เกณฑ์

31 พฤษภาคม 2561

7 มิถุนายน 2561

กำหนดส่งรายงานประเมินตนเองของภาควิชา และหลักสูตร  ปรับวันส่ง SAR ตามมติที่ประชุม วันที่ 1 พ.ค. 2561
25 มิถุนายน 2561 เริ่มการเยี่ยมสำรวจภาควิชา

6 กรกฎาคม 2561

23 ก.ค. 2561

วันสุดท้ายการเยี่ยมสำรวจภาควิชา
13 กรกฎาคม 2561 กำหนดส่งผลการเยี่ยมสำรวจภาควิชา (ภายใน 1 สัปดาห์หลังการเยี่ยมสำรวจ)
6-8 ส.ค. 2561 กรรมการ EdPEx จาก สกอ. เข้าประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล อ.ณัฐพล ร่วมเป็นกรรมการ

1 สิงหาคม 2561

10 สิงหาคม 2561

ประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการ (After Action Review: AAR)

  • เอกสารประกอบการประชุม AAR (PDF, Intranet)
  • แบบประเมิน
    • แบบประเมินการเยี่ยมสำรวจฯ (กลุ่มกรรมการ)
    • แบบประเมินกิจกรรม AAR (กลุ่มผู้เข้า AAR)
  • แบบทบทวนกระบวนการเยี่ยมสำรวจฯ (กระดาษ, ไฟล์ในคอมพิวเตอร์)
K102 09:00-12:00

กำหนดการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561

Solverwp- WordPress Theme and Plugin