การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA” เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม K102

กำหนดการ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

 • 13:00 ลงทะเบียนและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • 13:15 เรียนรู้สถานการณ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
 • 13:20 สรุปเกณฑ์ AUN-QA และแนวทางการเขียนตอบเกณฑ์ AUN-QA
  • การตอบเกณฑ์ด้วยแนวทาง PDCA
  • การตอบเกณฑ์ด้วยแนวทาง EdPEx (ADLI และ LeTCI)
 • 14:00 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนตอบเกณฑ์ AUN-QA
 • 15:00 การนำเสนอผลการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
 • 16:00 ปิดการอบรม

เอกสารประกอบการอบรม (Intranet Only)

 1. เอกสารประกอบ 1 เกณฑ์และแนวทางการเขียน
 2. เอกสารประกอบ 2 ใบงาน
 3. เอกสารประกอบ 3 เกณฑ์ AUN-QA กับกระบวนการทำงานระดับคณะ (SIPOC)
 4. แบบประเมินกิจกรรมการอบรมฯ (Google Form)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin