การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA ปีการศึกษา 2561

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเพื่อบันทึกข้อมูลการดำเนินงานของหลักสูตร เข้าระบบ CHE-QA ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 0900-1200 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 (2559-2563)

มหาวิทยาลัยมหิดลรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) กำหนดการ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

การยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ปีการศึกษา 2560

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเพื่อการยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ระหว่างเวลา 0900-1200 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 การยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ณ P114 วิทยากรพิเศษ นางสาววันธกาลย์ เสาศิริ (นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล) เจ้าหน้าที่ประสานงาน นางวัชรี ใจซื่อกุล (นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ปัญหาและอุปสรรค์ ระบบ CHE-QA Online แสดงค่าผิดปกติแบบ time out ซึ่งอาจเกิดจากความพยายามเข้าถึงระบบโดยผู้ใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน เพราะเป็นระบบที่ใช้กับทั้งประเทศ จึงไม่สามารถรองรับการทำงานได้ทัน ทั้งนี้ได้แจ้งแก่ผู้ประสานงานระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้พัฒนาและผู้รับผิดชอบระบบ CHE-QA Online และเสนอให้หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการประเมินและยืนยันหลักสูตรในภายหลัง (เช่นเวลากลางคืน หรือเวลาเช้า) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง MUSC

การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA ปีงบประมาณ 2560

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญคณะต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าฟังคำชี้แจงกำหนดและกระบวนการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 13:00-16:00 กำหนดการ 1300-1330 ลงทะเบียน 1330-1400 เปิดการประชุม 1400-1500 การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online 1500-1600 ตอบข้อซักถาม เอกสารประกอบการประชุม กำหนดการและแบบประเมินการประชุม เอกสารประกอบการบรรยาย ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ CHE QA Online  

ชี้แจงการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA ปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ประจำปีการศึกษา 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการ CHE-QA Online คณะวิทยาศาสตร์ เอกสารประกอบการนำเสนอการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online 2558 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กระบวนการดำเนินการ CHE-QA คณะวิทยาศาสตร์ แบบฟอร์มกรอกข้อเสนอแนะ เว็บไซต์ระบบ CHE-QA Online

การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ปีการศึกษา 2559

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา เวลา 1300-1600 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารประกอบการประชุม

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางสรุปประเภทหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2560) ระดับ จำนวน หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรร่วม ปริญญาตรี 13 7 6 3 ปริญญาโท 17 0 17 TBC ปริญญาเอก 17 0 17 TBC หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ส่วนงานที่รับผิดชอบ งานการศึกษา)   ปริญญาตรี ประเภท หลักสูตรร่วม 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) ไทย 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) ไทย 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ไทย 4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) ไทย 5 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) ไทย 6 วิทยาศาสตรบัณฑิต

FAQ การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online

การรวบรวมคำถามคำตอบเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online (รอบปีการศึกษา 2558-2559) ประเด็น คำถาม คำตอบ (ปีการศึกษา) เลือกเกณฑ์ ประเมินตามเกณฑ์ สกอ. 2548 หรือ 2558 เลือกตามรอบเวลา หากปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมาให้เลือก เกณฑ์ 2558 (คุณสมบัติใหม่ของระบบ CHE 2559) หมายเหตุ: มีความสำคัญในการเป็นอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร ISCED การตั้งสาขาตาม ISCED ทำอย่างไร แจ้ง admin ของคณะฯ (งานนโยบายฯ) เพื่อกำหนดสาขาตาม ISCED ตามความเหมาะสม ใน CHE 2559 หลักสูตรเลือกเอง ในครั้งแรกที่เข้าระบบ ISCED หาย ข้อมูลการตั้งสาขา ISCED หายไป และเข้าไปยังหลักสูตรไม่ได้ ให้ออกจากระบบ และเข้าระบบใหม่ ข้อมูลควรจะกลับมา

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปีการศึกษา 2559) ที่ ระดับ หลักสูตร ปีที่เปิดสอน/ปรับปรุง 1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 2555 (ปรับปรุง) 2 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2555 (ปรับปรุง) 3 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2555 (ปรับปรุง) 4 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2555 (ปรับปรุง) 5 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย 2556 (ปรับปรุง) 6 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2555 (ปรับปรุง) 7 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2555 (ปรับปรุง) 8 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2556

Solverwp- WordPress Theme and Plugin