การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA ปีการศึกษา 2561

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเพื่อบันทึกข้อมูลการดำเนินงานของหลักสูตร เข้าระบบ CHE-QA ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 0900-1200 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 (2559-2563)

มหาวิทยาลัยมหิดลรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) กำหนดการ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

การยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ปีการศึกษา 2560

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเพื่อการยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ระหว่างเวลา 0900-1200 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 การยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ณ P114 วิทยากรพิเศษ นางสาววันธกาลย์ เสาศิริ (นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล) เจ้าหน้าที่ประสานงาน นางวัชรี ใจซื่อกุล (นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ปัญหาและอุปสรรค์ ระบบ CHE-QA Online แสดงค่าผิดปกติแบบ time out ซึ่งอาจเกิดจากความพยายามเข้าถึงระบบโดยผู้ใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน เพราะเป็นระบบที่ใช้กับทั้งประเทศ จึงไม่สามารถรองรับการทำงานได้ทัน ทั้งนี้ได้แจ้งแก่ผู้ประสานงานระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้พัฒนาและผู้รับผิดชอบระบบ CHE-QA Online และเสนอให้หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการประเมินและยืนยันหลักสูตรในภายหลัง (เช่นเวลากลางคืน หรือเวลาเช้า) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง MUSC CHE-QA  CHE-QA Online

การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA ปีงบประมาณ 2560

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญคณะต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าฟังคำชี้แจงกำหนดและกระบวนการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 13:00-16:00 กำหนดการ 1300-1330 ลงทะเบียน 1330-1400 เปิดการประชุม 1400-1500 การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online 1500-1600 ตอบข้อซักถาม เอกสารประกอบการประชุม กำหนดการและแบบประเมินการประชุม เอกสารประกอบการบรรยาย ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ CHE QA Online  

ชี้แจงการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA ปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ประจำปีการศึกษา 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการ CHE-QA Online คณะวิทยาศาสตร์ เอกสารประกอบการนำเสนอการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online 2558 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กระบวนการดำเนินการ CHE-QA คณะวิทยาศาสตร์ แบบฟอร์มกรอกข้อเสนอแนะ เว็บไซต์ระบบ CHE-QA Online

การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ปีการศึกษา 2559

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา เวลา 1300-1600 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารประกอบการประชุม

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางสรุปประเภทหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2560) ระดับ จำนวน หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรร่วม ปริญญาตรี 13 7 6 3 ปริญญาโท 17 0 17 TBC ปริญญาเอก 17 0 17 TBC หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ส่วนงานที่รับผิดชอบ งานการศึกษา)   ปริญญาตรี ประเภท หลักสูตรร่วม 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) ไทย 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) ไทย 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ไทย 4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) ไทย 5 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) ไทย 6 วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) ไทย 7 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) […]

FAQ การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online

การรวบรวมคำถามคำตอบเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online (รอบปีการศึกษา 2558-2559) ประเด็น คำถาม คำตอบ (ปีการศึกษา) เลือกเกณฑ์ ประเมินตามเกณฑ์ สกอ. 2548 หรือ 2558 เลือกตามรอบเวลา หากปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมาให้เลือก เกณฑ์ 2558 (คุณสมบัติใหม่ของระบบ CHE 2559) หมายเหตุ: มีความสำคัญในการเป็นอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร ISCED การตั้งสาขาตาม ISCED ทำอย่างไร แจ้ง admin ของคณะฯ (งานนโยบายฯ) เพื่อกำหนดสาขาตาม ISCED ตามความเหมาะสม ใน CHE 2559 หลักสูตรเลือกเอง ในครั้งแรกที่เข้าระบบ ISCED หาย ข้อมูลการตั้งสาขา ISCED หายไป และเข้าไปยังหลักสูตรไม่ได้ ให้ออกจากระบบ และเข้าระบบใหม่ ข้อมูลควรจะกลับมา การเข้าระบบ อาจารย์จะประเมินมากกว่า 1 หลักสูตร ทำอย่างไร […]

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปีการศึกษา 2559) ที่ ระดับ หลักสูตร ปีที่เปิดสอน/ปรับปรุง 1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 2555 (ปรับปรุง) 2 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2555 (ปรับปรุง) 3 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2555 (ปรับปรุง) 4 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2555 (ปรับปรุง) 5 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย 2556 (ปรับปรุง) 6 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2555 (ปรับปรุง) 7 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2555 (ปรับปรุง) 8 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2556 (ปรับปรุง) 9 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin