การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถาบันระดับเริ่มต้น เพื่อเตรียมไปใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin