FAQ การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online

FAQ การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online

การรวบรวมคำถามคำตอบเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online (รอบปีการศึกษา 2558-2559)

ประเด็น คำถาม คำตอบ (ปีการศึกษา)
เลือกเกณฑ์ ประเมินตามเกณฑ์ สกอ. 2548 หรือ 2558 เลือกตามรอบเวลา หากปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมาให้เลือก เกณฑ์ 2558 (คุณสมบัติใหม่ของระบบ CHE 2559) หมายเหตุ: มีความสำคัญในการเป็นอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร
ISCED การตั้งสาขาตาม ISCED ทำอย่างไร แจ้ง admin ของคณะฯ (งานนโยบายฯ) เพื่อกำหนดสาขาตาม ISCED ตามความเหมาะสม ใน CHE 2559 หลักสูตรเลือกเอง ในครั้งแรกที่เข้าระบบ
ISCED หาย ข้อมูลการตั้งสาขา ISCED หายไป และเข้าไปยังหลักสูตรไม่ได้ ให้ออกจากระบบ และเข้าระบบใหม่ ข้อมูลควรจะกลับมา
การเข้าระบบ อาจารย์จะประเมินมากกว่า 1 หลักสูตร ทำอย่างไร ให้ adminfaculty ผูก account ให้อาจารย์ท่านดังกล่าวกับสองหลักสูตร (เช่นโทและเอก กรอกข้อมูลหรือประเมินโดยคนเดียวกัน)
การเข้าระบบ กรณีกด Enter แล้วเข้าระบบไม่ได้ เมื่อกรอก “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” แล้ว ให้ใช้ เมาส์ คลิก “เข้าสู่ระบบ”
การเข้าระบบ เข้าระบบไม่ได้ 1. อาจมีการแก้ไขปรับปรุงระบบ โปรดลองใหม่ในภายหลัง 2. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้มีปัญหา ลองใหม่ในภายหลัง หรือเปลี่ยนระบบการเชื่อมต่อเช่นเดิมใช้ LAN ก็เปลี่ยนไปใช้ Wi-Fi 3. เบราวเซอร์มีปัญหา แนะนำให้ใช้ Google Chrome ใหม่ล่าสุด
ปิดหลักสูตร หลักสูตรที่ปิดแล้ว ต้องกรอกข้อมูลหรือไม่ หากยังมีนักศึกษาตกค้าง ยังคงต้องกรอกข้อมูลอยู่ (CDS, และข้อมูลหมวด 1) (2559)
ปิดหลักสูตร ปิดหลักสูตรแล้ว ทำไมยังมีอยู่ในระบบ ต้องแจ้งให้นำออกจากระบบก่อน ทำเรื่องแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อประสานดำเนินการ โดยแนบเอกสารแสดงการปิดหลักสูตรที่สมบูรณ์ด้วย (ยกเว้นมีนักศึกษาตกค้าง ยังเอาออกจากระบบไม่ได้) (2559)
ตัวบ่งชี้ 1.1 ระบบไม่แสดงตัวบ่งชี้ 1.1 ต้องกำหนดการมีหรือไม่มีแขนงของหลักสูตรก่อน (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดดังไฟล์แนบ)
ระบบดึงข้อมูลผิด ระบบดึงข้อมูลประวัติการศึกษาของอาจารย์ไม่ตรงกับความเป็นจริง (พบว่าข้อมูลที่ดึงมาเป็นว่าจบม.พะเยา หรือ ม.แม่โจ้) แจ้ง จนท.กองพัฒนาฯ ประสานโปรแกรมเมอร์ที่ ม.นเรศวร
ข้อมูลหาย ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์หายไป ไม่ต้องทำอะไร โปรแกรมเมอร์แก้ปัญหาไม่ได้ เลยซ่อนไม่ให้เห็นหรือแก้ไขข้อมูล (ม.มหิดลแจ้งว่าจะไม่แก้ไขข้อมูลส่วนนี้อีกแล้วในรอบนี้)
ข้อมูลหาย ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่บันทึกไว้หายหมดเลย อย่าตกใจ ให้ออกจากระบบและเข้าระบบใหม่ (หากทำหลายครั้งยังไม่ได้ให้สร้าง account ใหม่ หากยังไม่กลับมาอาจจะต้องกรอกใหม่จริง ๆ)
ข้อมูลหาย ข้อมูลที่บันทึกไว้หายไปเมื่อเข้าไปดูคนละรอบ เมื่อกรอกข้อมูล และขึ้นเป็นไฟเขียวแล้ว หากออกและเข้าระบบใหม่ หรือผู้ประเมินเข้าระบบมา จะพบว่าไฟเป็นสีแดง และข้อมูลที่กรอกไปก่อนหน้านี้หายไป หากกรอกซ้ำก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันขึ้นมาอีกหลาย ๆ ครั้ง (การแก้ไข หากพบปัญหานี้ให้ติดต่อ จนท.กองพัฒนาฯ เพื่อตรวจสอบ)
ประเมินไม่ได้ ระบบล็อคไม่ให้ประเมินตัวชี้วัด 1.1 ไม่ได้ (ก่อนการยืนยันข้อมูล) แจ้ง จนท.กองพัฒนาฯ ปลดล็อค (ดูเพิ่ม..)
ไม่มีหลักสูตรในระบบ หลักสูตรใหม่ แต่ไม่มีในระบบ ไม่ต้องดำเนินการ (จนกว่า สกอ. จะเพิ่มหลักสูตรนั้น ๆ ในระบบ)
อาจารย์สัญญาจ้าง นับอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง (เช่นอ.เกษียณ) เป็นอาจารย์ของส่วนงานหรือไม่? นับเป็นอาจารย์ของส่วนงานได้
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์มีตำแหน่งเป็น ศ.พิเศษ แต่ระบบไม่มีให้เลือก ทำอย่างไร? เลือกตำแหน่งศาสตราจารย์
อ.เกษียณ อาจารย์เกษียณที่จ้างต่อ ใช้ตำแหน่งวิชาการอะไร ใช้ตำแหน่งวิชาการสุดท้ายก่อนเกษียณ
อ.เกษียณ อาจารย์เกษียณแล้ว (ไม่จ้างต่อ) ต้องกรอกข้อมูลหรือไม่ ไม่ต้อง
อาจารย์ไม่ครบ ประเมินหลักสูตรไม่ได้ เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามจำนวน ทำอย่างไร ให้เลือกอาจารย์จนครบเพื่อประเมินแล้วอธิบายเพิ่มเติมในหมายเหตุว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุง
ประวัติการศึกษา แก้ประวัติการศึกษาอาจารย์ได้อย่างไร เลือก “More info…” (ในกรณีที่ระบบยังไม่ได้ปิดฟังก์ชันประวัติการศึกษา)
ข้อมูลไม่ตรงกัน ข้อมูลจากส่วนกลางไม่ตรงกับหลักสูตร เช่น อ.ประจำหลักสูตร เมื่อมีการปรับควรแจ้งส่วนกลางเพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัย
วิทยานิพนธ์ การมีวิทยานิพนธ์ ถือเป็นผลงานวิชาการตีพิมพ์หรือไม่ ไม่เป็น
Abstract ผลงานที่มีเพียงบทคัดย่อ (abstract) ต้องกรอกข้อมูลหรือไม่ ไม่ต้อง
ผู้สอนรายวิชา วิชาที่มีการทำวิทยานิพนธ์ ใครคือผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ถือเป็นผู้สอน
ไม่มีอาจารย์ในระบบ ไม่มีชื่ออาจารย์ในระบบ ทำอย่างไร (พบปัญหานี้ทุกปีการศึกษา) ต้องให้แจ้งขอเพิ่มชื่ออาจารย์เข้าในระบบ ผ่าน จนท. กองพัฒนาคุณภาพ (หากเป็นอาจารย์นอก MU ต้องให้ต้นสังกัดแจ้งเพิ่มชื่อให้ก่อน) ในรอบปีกศ. 2559 พบหลักสูตรอื่นต้องการใส่ผู้สอนซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ จึงต้องทำเรื่องขอเพิ่มขื่อเข้าในระบบ
ผลงานวิชาการ ใส่ผลงานเดียวกันซ้ำในหลายหัวข้อได้หรือไม่ ไม่ได้ ผลงานหนึ่งชิ้น ใช้ได้ครั้งเดียว ให้เลือกใส่หัวข้อที่มีน้ำหนักผลงานมากที่สุดที่เป็นไปได้
ผลงานวิชาการ ผลงานที่ไม่ตรงกับเกณฑ์ใดเลยในฐานข้อมูล ทำอย่างไร ไม่ต้องใส่ในฐานข้อมูล (เช่นตีพิมพ์ในวารสาร ก. แต่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล/เกณฑ์ใดๆ)
FTES ค่า FTES ใช้ของปีไหน ค่า FTES ใช้ของปีการศึกษา 2558
FTES การคำนวณ FTES ค่า FTES ย่อมาจาก Full Time Equivalent Student วิธีคำนวณ FTES = (จำนวนนักศึกษา x จำนวนหน่วยกิต)/12 อ้างอิง: งานพัฒนาระบบและฐานข้อมูล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษา จำนวนนักศึกษาที่ต้องรายงานคือรุ่นไหน จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามที่ได้รับอนุมัติ
การมีงานทำ ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับป.ตรี) ขอข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต….ให้ติดต่อ ศิลป์ พรเสริมลักษณ์ งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา 0-2849-4572
การมีงานทำ ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต เป็นของปีไหน ใช้ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2557 ที่เกิดจากการสำรวจในปีการศึกษา 2558
มีข้อมูล 2 แหล่ง ในกรณีมีข้อมูลจากหลายแหล่ง ใช้ข้อมูลชุดไหน ใช้ข้อมูลที่มีจำนวนผู้ตอบมากที่สุด (n มากที่สุด) เช่นแหล่ง A มีน.ศ. ให้ข้อมูล 10 คน แหล่ง B มีน.ศ.ให้ข้อมูล 20 คน ให้ใช้แหล่ง B
จำนวนผลงาน ผลงานนักศึกษากรอกจำนวน หรือ กรอกผลตัวคูณถ่วงน้ำหนักแล้ว กรอกจำนวนผลงาน (ชิ้น) ไม่ต้องคูณน้ำหนัก
ปลดล็อคระบบ หากกดยืนยันข้อมูลไปแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูลอีก ทำอย่างไร แจ้ง จนท. กองพัฒนาคุณภาพ ประสานโปรแกรมเมอร์เพื่อปลดล็อค (ใช้ Line Group CHE)
ประเมินไม่ได้ เลือกประเมินหลักสูตร แต่ไม่มีที่ให้ประเมิน ตรวจสอบว่ามีการกดปุ่มสีฟ้า บันทึกข้อมูล แล้วหรือยัง
ประเมินไม่ผ่าน การประเมินหรือยืนยันข้อมูลไม่ได้ ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบันยังไม่ถูกเลือกมา หรือเลือกมาไม่ครบ
รวมข้อมูลในรายงาน CDS ข้อมูลรวมใน CDS ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น อาจเกิดจากการนับซ้ำ เป็นข้อจำกัดของระบบ แจ้งข้อมูลตามความเป็นจริงต่องานนโยบายฯ เพื่อสรุปข้อมูล CDS ของส่วนกลางให้ตรงความเป็นจริงแทน (ปกศ 2557)
CDS การกรอกข้อมูล CDS ยังไม่ครบ (ปกศ 2559) พบว่าข้อมูลระดับคณะยังขาดของหลักสูตร ป.บัณฑิต และอนุปริญญา ซึ่งจริง ๆ แล้วคณะไม่มีหลักสูตรเหล่านี้ จึงไม่ควรต้องกรอกข้อมูล และระบบไม่ควรรายงานว่าคณะยังไม่ได้กรอกข้อมูลของหลักสูตรเหล่านี้ การแก้ไข ให้ทำไฟล์ Excel CDS ใหม่และต้องใส่จำนวนหลักสูตรป.บัณฑิต และอนุปริญญา ให้มีค่าเป็น 0 อย่าเว้นว่างไว้เฉย ๆ
CDS ระบบรายงานว่ายังไม่ได้กรอกข้อมูลของหลักสูตรที่มีการสอนนอกที่ตั้ง (ปกศ 2559) เนื่องจากมีหลักสูตร กรอกข้อมูลเข้าระบบผิด ว่ามีการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้วหลักสูตรของคณะฯ มีการเรียนการสอนในที่ตั้งทั้งหมด การแก้ไข ให้ปลดล็อคและแก้ไขข้อมูลและยืนยันข้อมูลที่ระดับหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง (หมายเหตุ จนท.หลักสูตรบอกว่าไม่เคยกรอกว่ามีการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง ไม่ทราบว่าทำไมถึงขึ้นข้อมูลเช่นนั้น)
คะแนน ต้องกรอกระดับคะแนน ผลการประเมินหลักสูตร เป็นเท่าไหร่ กรอกเป็น 5 คะแนน (คะแนนเต็ม) ไปจากหลักสูตร แล้วทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการต่อเพื่อแจ้งกับ สกอ. อีกทีหนึ่ง (2559)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin