การบันทึกข้อมูล ในระบบ CHE QA Online

            จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และเพื่อให้สอดคล้องกฎหมายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งส่งข้อมูลผลการดำเนินการในระดับส่วนงานและสถาบันเข้าสู่ระบบ CHE-QA Online โดยให้ถือว่าเป็นการจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่จัดส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online มาโดยตลอดตั้งแต่ปีการศึกษา 2552

ในปีการศึกษา 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปรับปรุงระบบ CHE QA Online ให้มีการประเมินผลการดำเนินการ 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

   การบันทึกข้อมูลระดับหลักสูตรได้กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ และได้กำหนดสิทธิ์ ดังนี้

 1. ผู้กรอกข้อมูล (adminCurriculum) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหลักสูตร

 2. ผู้ประเมินระดับหลักสูตร (curriculumAssessor) กำหนดให้เป็นประธานหลักสูตรเท่านั้น

โดยหลักสูตรจะบันทึกข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้

1.การบันทึกข้อมูลพื้นฐานระดับหลักสูตร (CDS)

 1. จำนวนหลักสูตร

 2. จำนวนหลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง

 3. จำนวนนักศึกษา

 4. จำนวนอาจารย์จำแนกตามตำแหน่งวิชาการและวุฒิการศึกษา (ไม่ต้องกรอก บันทึกที่ CDS ระดับคณะ)

 5. คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร

 6. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

 7. การมีงานทำของบัณฑิต (เฉพาะ ป.ตรี)

 8. ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (เฉพาะ ป.โท)

 9. ลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (เฉพาะ ป.เอก)    

  2.การบันทึก Input หมวด 1 ประกอบด้วย 

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร

 3. อาจารย์ผู้สอน

 4. สถานที่จัดการเรียนการสอน

3.ประเมินตัวบ่งชี้ 1.1 ขององค์ประกอบที่ 1

การบันทึกผลการดำเนินการระดับหลักสูตรเข้าระบบ CHE QA Online

ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบการชี้แจงการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2560

[Download]

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

ห้อง K102 เวลา 0900-1030

OHEC_IQA_Manual_2557

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลด (Intranet)

ที่มา: สกอ.

การยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2560

วันที่จันทร์ที่ 8 ต.ค. 2561

ผลการดำเนินงาน

หลักสูตรจำนวนหลักสูตรยืนยันข้อมูลวันที่ 8 ต.ค.รวมยืนยันข้อมูลร้อยละที่ยืนยันแล้วหมายเหตุ
ป.ตรี (ไทย)72457.14รวมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปิดแบบมีเงื่อนไข)
ป.ตรี (นานาชาติ)62350.0 
ป.โท (นานาชาติ)1751058.82 
ป.เอก (นานาชาติ)1721164.7 
รวม47112859.57 

การยืนยันข้อมูล

 • วันที่ 8 ต.ค. 2561 ยืนยัน 11 หลักสูตร
 • วันที่ 11 ต.ค. 2561 ยืนยันเพิ่มอีก 13 หลักสูตร (รวม 24 หลักสูตร)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ปีการศึกษา 2559

การชี้แจงการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ข้อมูลปีการศึกษา 2559

กองพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

เอกสารประกอบการชี้แจงการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2559

[สำหรับผู้ดูแลระบบ]

[สำหรับหลักสูตร]

กองพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set; CDS) ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2559

[ดาวน์โหลด ผ่านระบบอินทราเน็ต]

F (Fill Data/บันทึกข้อมูล)
A (Auto Summary/ระบบรวมข้อมูลให้อัตโนมัติ)
C (Check and Confirm/ผู้ได้รับสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล)

กองพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

 

แบบฟอร์มบันทึกข้อเสนอแนะ

https://goo.gl/forms/WeUOTrWrOSixQiEc2

 
 

ปฏิทินการทำงาน

อัพเดท: วันส่งข้อมูลระดับคณะ ดำเนินการเมื่อ วันที่ 27 ต.ค. 2560

 
 

การจัดทำข้อมูลจากส่วนกลาง

คณะวิทยาศาสตร์

 งานการศึกษา งานแพทย์ ฯลฯ

 

Command Data Set (Summary)

ตารางสรุปข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

 

FAQs 

คำถามที่ถามกันบ่อย

หรือปัญหาที่พบกันบ่อย

CHE QA Online

รวบรวมโดยงานนโยบายฯ

ปีการศึกษา 2558

MU_CHE_QA_Presentation_2016

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด (Intranet)

ที่มา: กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
OHEC_IQA_Manual_2557

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลด (Intranet)

ที่มา: สกอ.
 Flowchart_2016

กระบวนการบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด (Intranet)

 ที่มา: งานนโยบายฯ
Form_CHE-QA_MUSC_Suggestion_2016

แบบบันทึกปัญหาและข้อเสนอแนะ

คลิกเพื่อไปยังแบบฟอร์ม

หมายเหตุุ: ใช้ Google Form

ที่มา: งานนโยบายฯ
CHE_Line_Group_2016

กลุ่มผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE มหาวิทยาลัยมหิดล

Line Group

ที่มา: กองพัฒนาคุณภาพ
Screenshot_of_CHEQAOnline_2016

เว็บไซต์ระบบ CHE QA Online

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/

ที่มา: สกอ.

FAQs

ปัญหาที่ถามกันบ่อย

Frequently Asked Questions on CHE QA Online

อ่านต่อ….

งานนโยบายฯ
ข้อมูลส่งให้หลักสูตร

ข้อมูลประกอบจากส่วนกลาง (คณะ/มหาวิทยาลัย)

 • Research Output: Faculty of Science, Mahidol University Publications (Year 2015) (งานสารสนเทศ 6 ก.ย. 59)
 • ข้อมูล Common Data Set ชุดที่ 7 ระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2558 (การมีงานทำ รายได้ต่อเดือน ความพึงพอใจจากนายจ้าง) สำรวจจากบัณฑิต 2557 (งานการศึกษา 22 ก.ย. 59)
 • ค่า FTES ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (งานการศึกษา 22 ก.ย. 59)
 • รายนามอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาปริญญาตรีกลุ่ม SC มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 (งานการศึกษา 22 ก.ย. 59)
 • ข้อมูลอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนักศึกษา SCSC ประจำปีการศึกษา 2558 (งานการศึกษา 27 ก.ย. 59)
 • ข้อมูลจำนวนผลงานของนักศึกษาในระดับปริญญาโท / เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (งานสารสนเทศ 29 ก.ย. 59)
 • ข้อมูลผลการสืบค้นค่าอ้างอิงของอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับ ตรี โท เอก จากฐานข้อมูล SCOPUS (งานสารสนเทศ 30 ก.ย. 59)
 • ข้อมูลผลการสืบค้นค่าอ้างอิงของอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับ ตรี โท เอก จากฐานข้อมูล TCI (งานสารสนเทศ 14 ต.ค. 59)
 • จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (งานการศึกษา 11 ต.ค. 59)
 • จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา (งานการศึกษา 11 ต.ค. 59)
 • จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) (งานการศึกษา 11 ต.ค. 59)
 • จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ (งานการศึกษา 11 ต.ค. 59)
 • จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (งานการศึกษา 11 ต.ค. 59)
 • จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว (งานการศึกษา 11 ต.ค. 59)
 • จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (งานการศึกษา 11 ต.ค. 59)
 • จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท (งานการศึกษา 11 ต.ค. 59)
 • จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร (งานการศึกษา 11 ต.ค. 59)
 • เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) (งานการศึกษา 11 ต.ค. 59)
 • ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) (งานการศึกษา 11 ต.ค. 59)

หมายเหตุ ส่งถึงผู้กรอกข้อมูลระดับหลักสูตร ทางอีเมล์ (วันที่ส่งอีเมล์ในวงเล็บ)

งานนโยบายฯ ประสานงาน งานการศึกษา งานสารสนเทศ

รายงานปัญหาหรือให้ข้อเสนอแนะ

ติดต่อสอบถาม

 • งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ โทร 5036 (คุณวัชรี)
 • กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-8496062-5 (คุณวันธกาลย์)

Checklist

สรุปผลการยืนยันข้อมูลให้คณะดำเนินการต่อ

ช่วงเวลายืนยันก่อนวันที่ 17 ต.ค.ยืนยันในวันที่ 17 ต.ค.ยืนยันหลังวันที่ 17 ต.ค.รวม
จำนวนหลักสูตร9132446
เปอร์เซ็นต์19.6%28.3%52.1%100%

หมายเหตุ วันที่คณะฯ ต้องยืนยันข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัย วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ปีการศึกษา 2557

ประวัติการดำเนินการเกี่ยวกับ CHE QA

ปีการศึกษาการดำเนินการ
2560ทุกส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบ สกอ. ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx
2559ทุกส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบ สกอ. ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx
2558ทุกส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบ สกอ. ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx
2557ทุกส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบ สกอ. ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx
2556ทุกส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบ สกอ. ลงพื้นที่ 1 ส่วนงาน และตรวจเยี่ยมตามเกณฑ์ EdPEx
2555ทุกส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบ สกอ. ลงพื้นที่ 4 ส่วนงาน
2554ทุกส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
2553ทุกส่วนงานของ มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกข้อมูลลงแบบฟอร์ม Excel และจัดส่งให้ มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกเข้าระบบ
2552สกอ. เริ่มพัฒนาระบบ CHE QA Online มหาวิทยาลัยมหิดล ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin