การยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ปีการศึกษา 2560

การยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ปีการศึกษา 2560

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเพื่อการยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA Online ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ระหว่างเวลา 0900-1200 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

การยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ณ P114

วิทยากรพิเศษ

  • นางสาววันธกาลย์ เสาศิริ (นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล)

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

  • นางวัชรี ใจซื่อกุล (นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปัญหาและอุปสรรค์

  • ระบบ CHE-QA Online แสดงค่าผิดปกติแบบ time out

ซึ่งอาจเกิดจากความพยายามเข้าถึงระบบโดยผู้ใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน เพราะเป็นระบบที่ใช้กับทั้งประเทศ จึงไม่สามารถรองรับการทำงานได้ทัน ทั้งนี้ได้แจ้งแก่ผู้ประสานงานระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้พัฒนาและผู้รับผิดชอบระบบ CHE-QA Online และเสนอให้หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการประเมินและยืนยันหลักสูตรในภายหลัง (เช่นเวลากลางคืน หรือเวลาเช้า)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin