ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การบริหารงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี*

แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี เช่น โครงการ กิจกรรมหรือแบ่งตามพันธกิจหลักของส่วนงาน งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2565 (หรือรายละเอียดพิจารณาโดยผู้บริหารฯ)

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน*

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ/กิจกรรม หรือแบ่งตามพันธกิจหลักของส่วนงาน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี*

แสดงผลการดำเนินงานตามดำเนินงานประจำปี มีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินงานกิจกรรม(หรือตามพันธกิจ) ผลการใช้จ่าย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น และเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 2564

การป้องกันการทุจริต  (ร่วมกับงานตรวจสอบภายใน)

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี*

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต*

แสดงกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 และเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต* (เอกสารโดยงานตรวจสอบภายใน)

แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ 2565

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน* (เอกสารโดยงานตรวจสอบภายใน)

แสดงความก้าวหน้าของการดำเนินการ เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ รายละเอียดงบประมาณ เป็นข้อมูล 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

Solverwp- WordPress Theme and Plugin