การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 (ระดับสูง/สูงมาก ส่งมหาวิทยาลัย)

ลำดับที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้าน
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
1
ความเสี่ยงที่บุคลากร/ นักศึกษา/ผู้ส่งมอบ ติดเชื้อ COVID-19
ด้านกลยุทธ์
3
3
สูง
2
วิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่สอบแบบออนไลน์
ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้
ด้านการดำเนินงาน
3
3
สูง
3
ขาดสภาพคล่องทางการเงินระยะยาว
ด้านการเงิน
1
4
สูง
4
ความเสี่ยงที่ตรวจพบว่ามีประเด็นการทุจริต ทำผิดกฎหมาย การรับ
สินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดขึ้นในคณะฯ
ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
1
5
สูงมาก

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ  2565

(จำนวน 28 หน่วยงาน)    

ด้านโรคระบาด ผลกระทบทางธรรมชาติ และปัญหาสาธารณูปโภค
ความถี่
1. ความเสี่ยงที่บุคลากรหรือนักศึกษา ติดเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19
8
2. ความเสี่ยงที่ภาควิชาฯ จะเกิดอัคคีภัยที่ทำให้งานหยุดชะงักอย่างน้อย 1 วัน ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป
5
3. กระแสไฟฟ้าดับ ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนหรือทำงานวิจัยได้
5
4. การเกิดอุบัติเหตุจากกิ่งไม้/ต้นไม้หักหรือโค่นภายในคณะฯ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สิน
1
5. น้ำประปาไม่ไหล
1
ด้านนักศึกษา อาจารย์ 
 
1. จำนวนนักศึกษาลดลง
9
2. ปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา
4
3. การไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
4
4. นักศึกษาทุจริตระหว่างการสอบออนไลน์
3
5. ความเสี่ยงที่นักศึกษาจะไม่ได้ทำตามขั้นตอนการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยระบุไว้/นักศึกษาสำเร็จการศึกษาล่าช้า
3
6. ความเสี่ยงที่ ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่เพียงพอ
1
7. นักศึกษามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 (SG1) : การศึกษาสากลบ่มเพาะผู้ประกอบการ
1
8. ปัญหาการปฏิเสธการรับนักศึกษาฝึกงาน จาก COVID-19
1
ด้านห้องปฏิบัติการ
 
1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการการใช้สารเคมี/จุลชีพก่อโรค
4
2. การเกิดอุบัติเหตุน้ำรั่วส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
2
3. ความเสี่ยงที่ห้องปฏิบัติการวิจัยจะผ่านมาตรฐานการรับรอง ESPReL น้อยกว่า 50%
1
4. ความเสี่ยงที่การดำเนินงานวิจัยอาจสะดุดหรือติดขัดเนื่องจากมีครุภัณฑ์วิจัยไม่เพียงพอ/เสื่อมสภาพ
1
ด้านวิจัย/ ทุนวิจัย
 
1. จำนวนผลงานวิจัยลดลง
5
2. เงินทุนวิจัยลดลง
3
ด้าน IT
 
1. ระบบคอมพิวเตอร์หยุดชะงัก/ ล่มกระทบต่อการให้บริการ
1
2. ความเสี่ยงที่ งาน/ภาค/กลุ่มสาขา/ศูนย์ จะมีบุคลากรการกระทำความผิด พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จนเกิดข้อร้องเรียนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
1
3. การเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาตบนเครื่องแม่ข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
1
ด้านอื่น ๆ
 
1. ความเสี่ยงที่ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขาวิชา/งาน จะมีบุคลากรทุจริต เช่น รับสินบน คอรัปชั่น ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป
15
2. ความเสี่ยงที่ภาควิชาจะบรรลุตัววัดระดับภาค (MU KPI ที่ตกลงตาม PA กับคณบดี) น้อยกว่า 80%
5
3. ความเสี่ยงที่ภาควิชาฯ ใช้เงินเกินกว่าที่ได้รับการจัดสรรหรือที่มีอยู่จริง ตอนต้นปีงบประมาณ
5
4. รายได้จากบริการวิชาการลดลง
4
5. การดำเนินงานตามกระบวนการ SIPOC ไม่เกิดประสิทธิผล
2
6. ความเสี่ยงที่จะขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ/การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
2
7. หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ AUN-QA ระดับอาเซียน ในระยะเวลา  2 ปี
1
ด้านอื่น ๆ (ต่อ)
 
8. ความเสี่ยงที่ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ของภาควิชาฯ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 25 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565
1
9. ความเสี่ยงที่การขออนุมัติใช้เงินเพื่อประกอบกิจกรรมตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาฯ ปีงบประมาณ 2565 ไม่ได้รับการอนุมัติ
1
10. เงินที่ได้รับจัดสรรจากคณะ ลดลง และไม่มีเงินสนับสนุน Matching Fund
1
11. ความเสี่ยงที่ภาควิชามีบุคลากรสายวิชาการที่เป็นหัวหน้าโครงการของโครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัยน้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนบุคลากรสายวิชาการ
1
12. กลยุทธ์การบริหารจัดการภาควิชาฯ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
1
13. ภาควิชาฯ ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการตาม PA ล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้
1
14. ขาดสภาพคล่องทางการเงินระยะยาว
1
15. ผลการดำเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ไม่ได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (T= ร้อยละ 75)
1
16. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ไม่ได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
1
17. ความเสี่ยงที่ บุคลากรสายสนับสนุนของ งาน/ภาค/กลุ่มสาขา/ศูนย์ จะได้รับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Citizen/Global talents ไม่ถึงเป้าหมาย
1
18. ความเข้าใจ และการให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่คลาดเคลื่อนและอาจส่งผลให้นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเสียประโยชน์
1
19. รายรับอันเกิดจากการให้บริการวิชาการ / ประชุมวิชาการที่มาจากต่างประเทศ  
1
20. การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
1

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin