MUSC Process 2018

P1 กระบวนการวิจัย (ระบบงานหลัก) รองฯวิจัย งานวิจัย

P2 กระบวนการศึกษา (ระบบงานหลัก) รองฯการศึกษา/ผช.การศึกษา/รองฯแพทย์ฯ/รองฯบริการฯ งานการศึกษา/งานแพทย์ฯ/งานศาลายา

P3 กระบวนการด้านบริการวิชาการ (ระบบงานหลัก) รองคณบดี งานพันธกิจฯ

P4 กระบวนการทางทรัพยากรบุคคล (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก) รองบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหารฯ

P5 กระบวนการทางการคลังและพัสดุ (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก) รองฯคลังฯ งานคลังฯ

P6 กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก) รองฯบริหาร/รองฯสารสนเทศฯ งานพัฒนาระบบ/งานสารสนเทศ

P7 กระบวนการทางพันธกิจพิเศษและความร่วมมือระหว่างประเทศ (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก) รองคณบดี งานพันธกิจ/งานความร่วมมือฯ

P8 กระบวนการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก) รองฯบริหาร/ผช.บริหาร งานบริหาร

P9 กระบวนการด้านบริหารกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง (ระบบงานสนับสนุนองค์การ) รองฯพัฒนาฯ/รองคณบดี งานพัฒนาคุณภาพ/งานแผน

P10 กระบวนการตรวจสอบภายใน (ระบบงานสนับสนุนองค์การ) รองคณบดี งานตรวจสอบฯ

P11 กระบวนการการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม (ระบบงานสนับสนุนองค์การ) ผช.สื่อสารฯ งานสื่อสารฯ

การปรับปรุงกระบวนการ

AUN-QA Process (Cat. 6-9)

MUSC Process 2017

71 (A)dministrative Processes (based on Overall Requirement of EdPEx 2015-2018)

MUSC Process List 2016 (Update: 1 June 2017)

Process ID Process Title

P0: กระบวนการนำองค์การ

(P)ractical Process Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
No. of Processes 11 60 46 7 0

P1: กระบวนการวิจัย (ระบบงานหลัก)

P2: กระบวนการศึกษา (ระบบงานหลัก)

P3: กระบวนการด้านบริการวิชาการ (ระบบงานหลัก)

P4: กระบวนการทางทรัพยากรบุคคล (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก)

P5: กระบวนการทางการคลังและพัสดุ (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก)

P6: กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก)

P7: กระบวนการทางพันธกิจพิเศษและความร่วมมือระหว่างประเทศ (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก)

P8: กระบวนการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ระบบงานสนับสนุนพันธกิจหลัก)

P9: กระบวนการด้านบริหารกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง (ระบบงานสนับสนุนองค์การ)

P10: กระบวนการตรวจสอบภายใน (ระบบงานสนับสนุนองค์การ)

P11: กระบวนการการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม (ระบบงานสนับสนุนองค์การ)

ตารางสรุปกระบวนคณะวิทยาศาสตร์ (อัพเดท 1 มิ.ย. 2560)

กระบวนการ A1 A2 A3 A4 A5 A6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin