หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. กำหนดนโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
  2. จัดให้มีการวางแผนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
  3. ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ ต่อคณะกรรมการประจำคณะ
  4. กำกับ ดูแล และติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ
  5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน เป็นต้นไป จนครบวาระคณบดี

ดาวน์โหลด

Solverwp- WordPress Theme and Plugin