วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
เวลา 09.00 – 11.00 น.
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน

 

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (ประธาน)
  2.  ผศ. ดร. นพ.ณัฐพล ภาณุพินธุ (กรรมการ)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin