อัตราส่วนระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

อย่างง่าย แบบ TCH แบบ SCQD
จำนวนอาจารย์หารด้วยจำนวนนักศึกษา TBA

FTES อาจารย์ หารด้วย FTES นักศึกษา

รายละเอียดด้านล่าง

สำหรับการเยี่ยมภาควิชาและหลักสูตร 2560

วิธีการคำนวณค่า FTES คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในงานพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยกำหนดให้ใช้หน่วยในการคำนวณเป็น “ชั่วโมงต่อปี”

การคำนวณอย่างง่าย

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์

สำหรับนักศึกษา

สัดส่วนระหว่างอาจารย์ต่อนักศึกษา

หมายเหตุ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin