การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2562

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
7 สิงหาคม 2562 ประชุมทบทวนหลังการเยี่ยมสำรวจ เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี
15-26 กรกฎาคม 2562 ภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ หลักสูตร รับทราบผลการเยี่ยมสำรวจอย่างเป็นทางการ
1-12 กรกฎาคม 2562 กรรมการลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ ภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ หลักสูตร และรายงานผลเบื้องต้น
7 มิถุนายน 2562 ภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ หลักสูตร ส่ง SAR
29 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2562 คู่มือกรรมการเยี่ยมฯ (Intranet)
30 เมษายน 2562 ชี้แจงการจัดทำ SAR การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2562 รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2562 (MS Word)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 1. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 (ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2)
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2562
 3. แผนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2562
 4. ฐานข้อมูลบุคลากรด้านพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 2562
 5. รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2562 (PDF)
 6. รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2562 (MS Word)
 7. MU Degree Profile Example
 8. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 30 เมษายน 2562
 9. เอกสารนำเสนอ วันที่ 30 เมษายน 2562
 10. เอกสารประกอบการประชุมทบทวนการเยี่ยมสำรวจ ปีงบประมาณ 2561
 11. แนวปฏิบัติที่ดี 2560 จากการเยี่ยมสำรวจ ปีงบประมาณ 2561
 12. การประชุมชี้แจงการจัดทำ SAR เยี่ยมสำรวจภายในคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
 13. คู่มือกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ และหลักสูตร ปีงบประมาณ 2562

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2561

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
เยี่ยมภาค/หลักสูตร ปีงบประมาณ 2560
มีนาคม 2561 ขออนุมัติหลักการโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2561

 อัพเดท 1 พ.ค. 2561
31 มีนาคม 2561 ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2561 และแต่งตั้งกรรมการ

30 เมษายน 2561 การจัดทำรูปแบบรายงานประเมินตนเองและแนวทางการประเมิน ขึ้นเว็บไซต์งานนโยบายฯ (อินทราเน็ต)

 ให้ข้อเสนอแนะ (Google Form)

MUSC SIPOC Process vs AUN-QA Cat. 6-9

Library Support

AUN-QA Category 9

หาข้อมูลคู่เทียบจาก CHE-QA (New)

1 พฤษภาคม 2561 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560  K102 เวลา 09:00-12:00
30 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2561

K102 เวลา 0900-1200

เกณฑ์

31 พฤษภาคม 2561

7 มิถุนายน 2561

กำหนดส่งรายงานประเมินตนเองของภาควิชา และหลักสูตร  ปรับวันส่ง SAR ตามมติที่ประชุม วันที่ 1 พ.ค. 2561
25 มิถุนายน 2561 เริ่มการเยี่ยมสำรวจภาควิชา

6 กรกฎาคม 2561

23 ก.ค. 2561

วันสุดท้ายการเยี่ยมสำรวจภาควิชา
13 กรกฎาคม 2561 กำหนดส่งผลการเยี่ยมสำรวจภาควิชา (ภายใน 1 สัปดาห์หลังการเยี่ยมสำรวจ)
6-8 ส.ค. 2561 กรรมการ EdPEx จาก สกอ. เข้าประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล อ.ณัฐพล ร่วมเป็นกรรมการ

1 สิงหาคม 2561

10 สิงหาคม 2561

ประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการ (After Action Review: AAR)

 • เอกสารประกอบการประชุม AAR (PDF, Intranet)
 • แบบประเมิน
  • แบบประเมินการเยี่ยมสำรวจฯ (กลุ่มกรรมการ)
  • แบบประเมินกิจกรรม AAR (กลุ่มผู้เข้า AAR)
 • แบบทบทวนกระบวนการเยี่ยมสำรวจฯ (กระดาษ, ไฟล์ในคอมพิวเตอร์)
K102 09:00-12:00

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin