การประเมินส่วนงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560-2563 โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดจ้าง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 มาตรา 44 ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีการประเมินส่วนงานโดยผู้ประเมินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทุกส่วนงานต้องได้รับการประเมิน ทั้งส่วนงานที่จัดตั้งตามมาตรา 10 และส่วนงานที่มิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตลอดจนหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีลักษณะการบริหารงานคล้ายส่วนงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 42 ส่วนงาน          คณะวิทยาศาสตร์ ได้บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดจำนวน 39 ตัวชี้วัด พร้อมแนบไฟล์หลักฐาน (PDF) เข้าในระบบ MahidolxTris Survey เมื่อวันที่ 19 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 และรับการตรวจเยี่ยมจากผู้แทนบริษัท TRIS ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ WebEx Meeting  โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 1) เวลา 9.00-10.00 น. ทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin