ผู้ผ่านการอบรม “การกำกับและการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ

ปีรุ่นชื่อ-นามสกุลตำแหน่งภาควิชา/งานที่สังกัด
25632ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุลรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin