นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพ

 • ใช้เกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบและผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในระดับคณะ ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)/เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เป็นแนวทางในการดำเนินการและพัฒนาคุณภาพ ในระดับหลักสูตรสนับสนุนและประสานการใช้และตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA) เป็นแนวทางในการดำเนินการและพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร
 • ติดตาม ทบทวน และหาแนวทางปรับปรุงผลการดำเนินงาน จากการติดตามผลการดำเนินงานผ่านตัววัด MU-KPI ทุก ๆ 3 เดือน ตัววัด cKPI ของคณะ ๆ ทุก ๆ ปีงบประมาณ
 • ติดตาม ทบทวน และรวบรวม ผลการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ใช้แนวทางการออกแบบตาม SIPOC โมเดล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CQI) ด้วยวงจรคุณภาพแบบ PDCA

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ

 • ผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน) ผ่านการอบรมด้านเกณฑ์คุณภาพ TQA/EdPEx จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่หลักสูตร ผ่านการอบรมเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร AUN-QA หรือแนวทางแบบ Outcome-Based Education (OBE)
 • ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัย (MU Assessor) และส่งเสริมให้เกิดผู้ประเมินที่ประเมินได้ทั้งสองเกณฑ์ในท่านเดียวกัน (Dual Assessor) ส่งเสริมให้ผู้ประเมินมาร่วมพัฒนาคณะและหลักสูตรผ่านกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาด้วยเกณฑ์คุณภาพ EdPEx และ TQA ในทุกปีงบประมาณ

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

 • กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นพันธกิจของทุกงานและภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะฯ
 • ใช้หลักการ COSO ERM ในการจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ และกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในทุกด้าน (SOFC) ในแต่ละครั้งของการประเมินและวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 • กำหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีร่วมกันในระดับคณะ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการความเสี่ยง
 • กำหนดประเด็นบริหารจัดการความต่อเนื่องในระดับเบื้องต้นควบคู่ไปกับการบริหารจัดการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • ติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะทุก 6 เดือน
 

นโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin