รายชื่อผู้ผ่านการอบรม MU EdPEx Assessor ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด หมายเหตุ (ปีที่อบรม)
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ฟิสิกส์ วิทยากร
รศ.ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ พยาธิชีววิทยา อบรม 2556 หมายเหตุ: เกษียณ
1. รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร หลักสูตรพิษวิทยา รองฯพัฒนาคุณภาพ (2550-2558) อบรม 2556
2. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ชีววิทยา รองฯพัฒนาคุณภาพ (2558- ) อบรม 2556
3. ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ ชีววิทยา ประธานหลักสูตร ป.ตรี ชีววิทยา อบรม 2557
4. รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์ เคมี สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์
5. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ชีวเคมี อบรม 2559
6. รศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ ฟิสิกส์ อบรม 2559
7. อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เภสัชวิทยา อบรม 2559
8. นายคำรณ โชธนะโชติ ผช.บริหาร อบรม 2558
9. นางสาวลีลศร พ่วงศรี งานนโยบายฯ อบรม 2558
อ.ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข เทคโนโลยีชีวภาพ ผชฯสื่อสารองค์การ MU EdPEx Assessor ร่นที่ 5 (2560) หมายเหตุ: สละสิทธิ์เนื่องจากติดภาระกิจกับ สกว.
10. ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ จุลชีววิทยา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (2557)
TBC TBC สภาอาจารย์ (2560)
ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุล คณิตศาสตร์ รองฯบริหาร (MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 5 (2560) หมายเหตุ: สละสิทธิ์เนื่องจากติดราชการ
ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล สรีรวิทยา รองฯแพทยศาสตร์ฯ (MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 5 (2560) ระดับการทำ IR (ไม่ได้เข้าร่วมระดับ CR,SV)
11. ผศ.ดร.ณัฎฐินี พันธ์วิศวาส พฤกษศาสตร์ รองฯคลัง (MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 5 (2560)
12. รศ.ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ สรีรวิทยา หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา (MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 5 (2560)
13. รศ.ดร.ดราราวรรณ ปิ่นทอง เภสัชวิทยา หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา (MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 6 (2561)
14. ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์ ฟิสิกส์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย (MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 6 (2561)
15. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 6 (2561)
16. MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 7 (2562-2563)
17. MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 7 (2562-2563)

คุณสมบัติ

จำนวนชั่วโมงภาระงาน (ด้านบริหารหรือบริการวิชาการ)

MU_EdPEx_Assessor_Workload_2016

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin