เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08:30-16:30 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ด้วย ดังนี้

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. กรองทอง ยุวถาวร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา
 • อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์
 • อาจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์
 • รองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ
 • นางสาวลีลศร พ่วงศรี

กำหนดการ

ประธานกลุ่มย่อยและหมวดที่ประเมิน

เอกสารประกอบการอบรม

 • การวิเคราะห์เพื่อกำหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์ EdPEx โดย คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
 • กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ในระบบ MUQD โดย คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
 • MU EdPEx Assessor Calibration Training 2018 โดย รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
 • Examples of Good and Bad Feedback Ready Comments
 • สูจิบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561

วิทยากร

 • รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • Value Added Feedback Comments and Key Theme โดย รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin