การแบ่งหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

การแบ่งหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ส่วนงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 2561

หมายเหตุ: ในวงเว็บแสดงชื่อส่วนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือจัดตั้ง

อ้างอิง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (อัพเดท 23 ก.ย. 2559)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin