คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หลักสูตร
1
รศ. ดร.พลังพล คงเสรี
คณบดี
 
2
รศ. ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์
รองคณบดี
TQA Criteria (ปี 2563)
3
รศ. ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
Tier 2 (ปี 2561) / Tier 1 (ปี 2559)
MU AUN-QA Assessor รุ่น 1 (ปี 2559)
AUN-QA SAR Workshop
TQA Journey: Change in Criteria (ปี 2561)
TQA Criteria (ปี 2563, 2557)
MU EdPEx Assessor (ปี 2559)
4
รศ. ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
TQA Criteria (ปี 2563)
5
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์
TQA Criteria (ปี 2563)
EdPEx Criteria Training Online (ปี 2564)
MU EdPEx Assessor (ปี 2561)
EdPEx Special Clinic (ปี 2561)
EdPEx for Executives (ปี 2560)
6
อ. ดร.มีโชค ชูดวง
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
TQA Criteria (ปี 2563)
MU EdPEx Assessor (ปี 2564)
MU Quality System for Executive (ปี 2564)
EdPEx for Executives (ปี 2560)
7
ผศ. ดร.ศศิวิมล แสวงผล
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
C2C For OBE (ปี 2561)
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (ปี 2554)
8
ผศ. ดร.กรกนก บุญวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
MU AUN-QA Assessor (ปี 2560)
TQA Criteria (ปี 2561)
TQA Application Report Writing (ปี 2561)
พื้นฐาน EdPEx สำหรับผู้บริหารใหม่ (ปี 2561)
9
อ. ดร. นพ.พรรษกร ตันรัตนะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์
EdPEx Criteria Training (ปี 2561)
10
น.ส.วรัษยา  สุนทรศารทูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านระบบดิจิทัล
TQA Criteria (ปี 2561, 2557)
TQA Application Report Writing (ปี 2561)
TQA Journey : Change in Criteria (ปี 2563, 2561)
EdPEx Special Clinic 2018 (ปี 2561)

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ในอดีต (ดำรงตำแหน่ง ปี 2558 - 2562)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หลักสูตร
1
รศ. ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
คณบดี
EdPEx Criteria Training (ปี 2560)
Driving organizational Excellence with EdPEx (ปี 2560)
EdPEx Special Clinic: Strategy (ปี 2559)
2
รศ. ดร.กัณยารัตน์  สุไพบูลย์วัฒน
รองคณบดี
TQA Criteria (ปี 2559)
EdPEx Special Clinic (ปี 2559)
3
ผศ. ดร.สมคิด อมรสมานกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
TQA Criteria (ปี 2560, 2557)
TQA Application Report Writing (ปี 2557)
TQA Journey: Change in Criteria 2018-2019 (ปี 2561)
Internal Assessment (ปี 2560)
MU EdPEx Assessor (ปี 2563)
EdPEx Special Clinic (ปี 2559)
 4
ศ. ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
Tier 1 (ปี 2561)
MU AUN-QA Assessor (ปี 2560)
EdPEx Criteria (ปี 2560)
Driving organizational Excellence with EdPEx (ปี 2560)
EdPEx Special Clinic (ปี 2559)
การใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาและประเมินองค์กร (ปี 2559)
5
ผศ. ดร.ธนากร โอสถจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
TQA Criteria (ปี 2559)
MU EdPEx Assessor (ปี 2561)
การใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาและประเมินองค์กร (ปี 2559)
6
อ. ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
Tier 2 (ปี 2561) / Tier 1 (ปี 2561)
CUPT AUN-QA
MU AUN-QA Assessor (ปี 2559)
CUPT-QMS (ปี 2562)
TQA Criteria (ปี 2561, 2559, 2555, 2554)
TQA Journey: Change in Criteria 2018-2019 (ปี 2561)
TQA Application Report Writing (ปี 2561, 2555, 2554)
TQA Assessor Training (ปี 2554)
TQA Pre-Assessor (ปี 2555, 2554)
EdPEx : Changing Criteria (ปี 2564, 2562)
EdPEx for Executives (ปี 2560)
MU EdPEx Assessor
EdPEx Special Clinic (ปี 2561, 2559))
MUQD รุ่น 5
7
รศ. ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
EdPEx Criteria Training (ปี 2560)
MU EdPEx Assessor (ปี 2560)
EdPEx for Executives (ปี 2560)
EdPEx Special Clinic 2018 (ปี 2561)
Driving organizational Excellence with EdPEx (ปี 2560)
8
อ. ดร.ระพี บุญเปลื้อง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ
(ดำรงตำแหน่ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2560)
TQA Criteria (ปี 2557)
พื้นฐาน EdPEx สำหรับผู้บริหารใหม่ (ปี 2561)
9
รศ. ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา
TQA Criteria (ปี 2559)
EdPEx for Executives (ปี 2559)
10
ผศ. ดร.กรกนก บุญวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
(ดำรงตำแหน่ง
วันที่ 8 มกราคม 2561)
MU AUN-QA Assessor (ปี 2560)
AUN-QA SAR Workshop รุ่นที่ 1
TQA Criteria (ปี 2561)
TQA Application Report Writing (ปี 2561)
พื้นฐาน EdPEx สำหรับผู้บริหารใหม่ (ปี 2561)
11
อ. ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
TQA Criteria (ปี 2559)
EdPEx for Executives 2016 (ปี 2559)
12
ผศ. ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา (ดำรงตำแหน่ง
วันที่ 24 มกราคม 2561)
TQA Criteria (ปี 2561)
TQA Application Report Writing (ปี 2561)
พื้นฐาน EdPEx สำหรับผู้บริหารใหม่ (ปี 2561)
13
อ. ดร. นพ.พรรษกร ตันรัตนะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษา
(ดำรงตำแหน่ง
วันที่ 17 เมษายน 2562)
EdPEx Criteria Training (ปี 2561)
14
นายคำรณ  โชธนะโชติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
TQA Criteria (ปี 2559, 2555)
TQA Application Report Writing (ปี 2555)
TQA Assessor (ปี 2559)
TQA Pre-Assessor (ปี 2555)
TQA Journey: Change in Criteria 2018-2019 (ปี 2561)
MU EdPEx Assessor (ปี 2558)
MUQD รุ่น 4

Solverwp- WordPress Theme and Plugin