ดาวน์โหลดเอกสาร

1.แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 .pdf 
2.เอกสารหมายเลข 3_แบบฟอร์มรายงานวิเคราะห์ฯ .docx
3.เอกสารหมายเลข 4 _แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ   .docx
4.แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563-2566 .docx │.pdf
5.แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2563-2566 ระยะ 4 ปี (ฉบับทบทวน 2564) .pdf

1.แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 .pdf
2.เอกสารหมายเลข 3_แบบฟอร์มรายงานวิเคราะห์ฯ .docx
3.เอกสารหมายเลข 4 _แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ   .docx
4.แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563-2566 .docx │.pdf
5.แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2563-2566 ระยะ 4 ปี .pdf

1.แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 .pdf
2.เอกสารหมายเลข 3_แบบฟอร์มรายงานวิเคราะห์ฯ .docx
3. ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 3_รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง .pdf
4.เอกสารหมายเลข 4 _แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ .docx
5.ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 4_แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง.pdf
6.การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 .docx
7.แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563-2566 .docx │.pdf
8.แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2563-2566 ระยะ 4 ปี .pdf

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัชรี ใจซื่อกุล โทร.0-2201-5036

Solverwp- WordPress Theme and Plugin