วันพุธที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ห้อง N 416

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. รรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (ประธาน) ภาควิชาชีวเคมี

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล ภาควิชาฟิสิกส์

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ ภาควิชาสรีรวิทยา

Solverwp- WordPress Theme and Plugin