รศ. ดร. ภญ. กรองทอง ยุวถาวร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ (พ.ศ. 2553-2558)

อ. กรองทอง จบการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จบการศึกษาปริญญาเอก ด้านเภสัชวิทยา เข้าทำงานเป็นอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2526 และ ประทับใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งแรก ในการอบรม Medical Education ในช่วงต้นของการทำงาน ซึ่งเน้นความสำคัญของกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถแสดงให้สังคมรับรู้ และใช้ความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ปี

ในปี พ.ศ. 2553 อ. กรองทอง เข้ารับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นปีที่มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มใช้การประกันคุณภาพระดับสากลโดยเกณฑ์  Education Criteria for Performance Excellence ในระดับส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็น 9 ส่วนงานนำร่องใช้เกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างสูง เนื่องจากคณะฯ ขาดทั้งผู้รู้และมีประสบการณ์ ดังนั้น อ. กรองทอง จึงได้ติดต่อเลือกผู้เชี่ยวชาญมาทำ In-house training ด้วยตนเอง และต่อมาโดยความเห็นชอบของคณบดี ได้ส่งโครงร่างองค์กร (Organization Profile) พร้อมเหตุผลความจำเป็น สมัครเพื่อเร่งการเรียนรู้ในโครงการ EdPEx Fast Track รุ่นที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) และประสบความสำเร็จ จากนั้นคณะฯได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติไปพร้อมกันอย่างรวดเร็ว แม้จะมีปัญหาความไม่ชัดเจนในเบื้องต้น แต่คณะฯก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคมาได้ด้วยค่านิยมที่ฝังลึกในองค์กร

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2556  คณะฯ เผชิญความท้าทายอีกครั้ง เมื่อมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ AUNQA เพื่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ในครั้งนี้ อ. กรองทอง ใช้การสื่อสารการในระดับกรรมการประจำคณะฯ พร้อมออกแบบสร้างเครื่องมือ (template) ด้วยตนเอง เพื่อให้ความสะดวกในการจัดการ ในระดับหลักสูตร และได้แชร์แนวทางการดำเนินการนี้ในระดับมหาวิทยาลัยด้วย

เพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อ กรองทอง ได้เข้าเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำงานโดยเข้าอบรมและร่วมทำงานเป็นทั้งผู้นำทีม และผู้เยี่ยมสำรวจของมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกอ. โดยเริ่มเรียนรู้จากกระบวนการ Mock Visit โดยใช้ภาษาอังกฤษภายใต้การสังเกตการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมสำรวจจนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้ ได้ไปอบรมเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันระดับชาติ  ไปดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในนามสถาบันและส่วนตัว และได้รับเชิญเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์กับส่วนงานในสถาบันการศึกษา อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร นิด้า มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อีกด้วย ในการทำงานผู้ร่วมงานจะทราบว่า อ กรองทอง จะทำเต็มที่เสมอ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นไปได้ และระวังในเรื่องความผิดพลาดทั้งเนื้อหาและภาษา ทั้งนี้เพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาและทรัพยากรที่ได้ใช้และเป็นการตอบแทนมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสได้ทำประโยชน์กับส่วนรวม

คติที่ตั้งไว้ในช่วงการทำงาน “Dare to face challenges, aim high, manage accordingly, and hopefully get the expected results.”

Solverwp- WordPress Theme and Plugin