โครงการนำเกณฑ์คุรภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ. 2560

ตอนที่ 9 การบรรยายแนวทางการนำ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin