ลำดับ         
วันที่ / เวลา
ภาควิชา / กลุ่มสาขา
1
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564              09.30-11.30
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
2
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564              13.30-15.30
ภาควิชาชีววิทยา
3
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564                    13.30-15.30
ภาควิชาคณิตศาสตร์
4
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564                  09.30-11.30
กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
5
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564                 09.30-11.30
ภาควิชาเภสัชวิทยา
6
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564                 13.30-15.30
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
7
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564                      09.30-11.30
ภาควิชาชีวเคมี
8
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564                      13.30-15.30
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
9
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564              09.30-11.30
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
10
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564                    09.30-11.30
ภาควิชาฟิสิกส์
11
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564                    13.30-15.30
ภาควิชาสรีรวิทยา
12
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564                  09.30-11.30
กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ
13
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564                  13.30-15.30
ภาควิชาจุลชีววิทยา
14
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564                  09.30-11.30
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
15
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564                  13.30-15.30
ภาควิชาเคมี

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin