ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง (MU EDP)

ที่ ชื่อ-สกุล MU EDP งานบริหาร
1. ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ 1 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
2. รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์ 5  ประธานหลักสูตรโพลีเมอร์
3. รศ.ดร.ปราณี ภิญโญชีพ 6 หัวหน้าภาควิชาเคมี
4. ผศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา 6 หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
5. ผศ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล 7
6. ผศ.ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ 8
7. ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุล 8 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
9. รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 9 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
10. รศ.ดร.วรรณพงศ์ เตรียมโพธิ์ 9 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
11. อ.ดร.บริบูรณ์ เนาวประทีป 10 หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
12. ผศ.ดร.ณัฐวุธ สิบหมู่ 10
13. ผศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ 11 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
14. ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล 12 รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิต
15. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 12 กรรมการคณะวิทยาศาสตร์
16. รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย 13 ผู้ช่วยคณบดีวิทยาเขตศาลายา
17. รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 14 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
18. รศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์ 15 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
19. ผศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี 15 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
20. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน 15 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ

หมายเหตุ: ข้อมูลจากเว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล (ไม่มีข้อมูลรุ่นที่ 1-4)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin