กล่องรับแบบประเมินประสิทธิภาพผู้บริหาร

กล่องรับแบบประเมินประสิทธิภาพผู้บริหาร

ตามที่ได้มีการแจ้งการดำเนินงานในส่วนของแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

  • นย. 01-1 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานระดับคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย ปีงบประมาณ 2560
  • นย. 01-2 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานระดับหัวหน้าภาควิชา ปีงบประมาณ 2560
  • นย. 01-3 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานระดับหัวหน้างาน ปีงบประมาณ 2560

โดยสามารถส่งแบบประเมินได้ที่กล่องรับแบบประเมิน หน้าห้องงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ (SC-115) อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

Solverwp- WordPress Theme and Plugin