วันอังคารที่ 20 ส.ค. 2563 เวลา 14.00-15.00 น.  ห้อง Pr 101

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ประธาน) ภาควิชาชีววิทยา

  2. ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล ภาควิชาสรีรวิทยา

  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

          


Solverwp- WordPress Theme and Plugin