แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2566 ระยะ 4 ปี

แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต

เอกสารประกอบการบรรยายของผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

Solverwp- WordPress Theme and Plugin